×
Кам'янське Верхньодніпровськ Єлизаветівка Миколаївка Лобойківка Петриківка Аули Дніпровське Новомиколаївка Балівка

Цей Договір набирає чинності з 15 квітня 2022 року

Затверджено наказом №1 від 04.04.2022

(В редакції від 20.05.2022р., підстава наказ №2 від 09.05.2022р.)

(В редакції від 01.01.2023р., підстава наказ №3 від 09.12.2022р.)

(В редакції від 01.10.2023р., підстава наказ №4 від 11.09.2023р.)

(В редакції від 01.11.2023р., підстава наказ №5 від 23.10.2023р.)

(В редакції від 01.12.2023р., підстава наказ №6 від 03.11.2023р.)

(В редакції від 01.01.2024р., підстава наказ №7 від 06.12.2023р.)

(В редакції від 25.03.2024р., підстава наказ №8 від 04.03.2024р.)

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг доступу до мережі Інтернет для фізичних осіб

Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпро.ТВ», іменоване надалі постачальник електронних комунікаційних послуг (скорочено - Постачальник), в особі директора Борисова Володимира Євгеновича, який діє на підставі Статуту, керуючись ст. 633, 634, 641, 642, 644 Цивільного кодексу України, публікує «Договір про надання послуг з доступу до мережі Інтернет для фізичних осіб» (далі - Договір), який є публічним Договором - офертою (пропозицією), на адресу необмеженого кола фізичних осіб (далі - Абонентів), які мають технічну можливість для доступу до мережі Інтернет.

1. ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Абонент - фізична особа. До Абонентів за цим Договором не відносяться, включаючи, але не обмежуючись: юридичні особи, фізичні особи - підприємці та самозайняті особи (наприклад: готелі, пансіонати, бізнес-центри, спортивно-оздоровчі центри і клуби, нічні клуби, ресторани, кафе, бари , інші розважальні заклади, комп'ютерні клуби, нотаріальні та адвокатські контори, магазини, приймальні депутатів, партій, громадських організацій, аптеки тощо), яким Постачальник надає послуги на умовах окремих договорів.

1.2. Абонентська плата - фіксований платіж, який встановлює Постачальник для Абонента за доступ в мережу Інтернет незалежно від факту отримання Послуги та який регулярно (щомісяця) оплачується Абонентом.

1.3. Аутентифікаційні дані - унікальний логін (або мережеве ім'я) (login), пароль (password), унікальний номер Особового рахунку присвоєні Абоненту Постачальником і використовуються для доступу в Особистий кабінет або до Послуг.

1.4. Баланс особового рахунку - стан особового рахунку, який характеризується як різниця між сумою, внесеною Абонентом на Особовий рахунок, і сумою, списаною Постачальником в оплату наданих послуг, робіт, переданої продукції.

1.5. Призупинення обслуговування - платна послуга, при якій відсутній доступ до Мережі і до локальних ресурсів та не відбувається списання грошових коштів за абонентське обслуговування, за винятком оплати за саме призупинення обслуговування.

1.6. Особовий рахунок (ОР) - інформація, яка знаходиться в Особистому кабінеті і містить дані про авансові платежі Абонента та суми грошових коштів, утриманих (списаних) з даних платежів, як оплата за цим Договором. Особовий рахунок має унікальний номер. Порядок списання грошових коштів з ОР встановлюється в Додатку 4 (Порядок розрахунків) до цього Договору.

1.7. Особистий кабінет - web-сторінка, розміщена на сайті http://customer.dnepro.net/, яка містить інформацію про обсяг отриманих Абонентом Послуг та поточний стан Особового рахунку. З даної сторінки Абонент здійснює управління Послугами.

1.8. Локальна мережа - комп'ютерна мережа Постачальника, що дозволяє обмінюватися даними між комп'ютерами Абонентів без виходу в Інтернет.

1.9. Локальні ресурси - це послуги, що надаються Абоненту за наявності позитивного балансу, крім доступу в Інтернет.

1.10. МАС-адреса - це унікальний ідентифікатор Абонентського обладнання в Телекомунікаційній мережі Постачальника (змінюється при заміні мережевого обладнання).

1.11. Електронна комунікаційна послуга - послуга, що полягає в прийманні та/або передачі інформації через електронні комунікаційні мережі, крім послуг з редакційним контролем змісту інформації, що передається за допомогою електронних комунікаційних мереж і послуг.

1.12. Надання Послуги електронних комунікацій (далі - Послуга) - це надання доступу в Мережу за допомогою підключення - прокладення кабелю від найближчого вузла мережі Постачальника до призначеного для користувача (кінцевого) обладнання (далі - Обладнання), яке розміщене в приміщенні Абонента, з подальшим налаштуванням стандартного, необхідного для надання Послуги, програмного забезпечення та (або) інші дії, спрямовані на надання Абоненту можливості отримання послуг доступу в Мережу, за умови позитивного балансу Особового рахунку - наявності на Особовому рахунку Абонента грошових коштів, у розмірі не менше ніж розмір Абонентської плати (щомісячного платежу згідно обраного тарифного плану, Додаток 1).

1.13. Розрахунковий період - період часу дорівнює одному календарному місяцю, починається о 00:01 год. першого числа місяця і закінчується о 23:59 год. останнього числа місяця.

1.14. Точка демаркації (зона відповідальності Постачальника) – ввід мережевого кабелю в приміщення/будинок Абонента.

1.15. Хибний виклик – виклик фахівця Постачальника із заявою про несправність послуг доступу до мережі Інтернет за фактичної відсутності такої несправності, або із причин, не пов’язаних із виконанням умов цього Договору, зокрема, але не виключно, необхідністю інсталяції, налагоджування додаткового програмного забезпечення Абонента, необхідністю підключення/відключення додаткового обладнання Абонента; у випадках, якщо швидкість доступу відповідає умовам Договору (у зоні відповідальності Постачальника – вводі мережевого кабелю в приміщення/будинок Абонента), у випадку неналежного самостійного підключення Абонентом додаткового обладнання, що впливає на надання (відсутність) Послуги, переключення Абонентом самостійно кабелю в інші порти з’єднання тощо. За хибний виклик нараховується додаткова плата у розмірі, який визначений у Додатку 1 (Перелік послуг і тарифи) до цього Договору.

1.16. Мережа - мережа передачі даних, яка є частиною всесвітньої інформаційної мережі, логічно пов'язаної єдиним адресним простором і яка базується на Internet - протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

1.17. Послуга доступу до мережі Інтернет - електронна комунікаційна послуга, що забезпечує доступ до мережі Інтернет і можливість логічного з’єднання з кінцевими точками мережі Інтернет незалежно від технології, що застосовується в електронній комунікаційній мережі, і кінцевого (термінального) обладнання, що використовується. Перелік послуг наведений в Додатку 1 (Перелік послуг і тарифи) до цього Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Постачальник підключає обладнання Абонента до Мережі (за допомогою підключення до домашньої мережі «Дніпро.ТВ») і надає йому платні Послуги з доступу в Мережу (далі - Послуги), які визначаються Замовленням на надання Послуги (далі - Замовлення) - форма наведена в Додатку 7, а Абонент приймає і оплачує їх, відповідно до умов даного Договору і Додатків до нього.

2.2. Абонент може скористатися додатковими послугами, сервісними та ремонтними роботами, які надаються Постачальником, перелік яких наводиться в Додатках 1, 3 та визначається Замовленням.

3. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ, ЗМІНИ ЙОГО УМОВ

3.1. Відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного Кодексу України у разі прийняття умов Договору та подачі заяви (Замовлення) про надання послуг, фізичні особи цим засвідчують своє бажання укласти Договір. Викладена дія і є прийняттям пропозиції (акцепт), і з цього моменту вони (фізичні особи) позначаються як Абоненти.

3.2. З метою укладення Договору фізичні особи звертаються до Постачальника в телефонному режимі або у відділи обслуговування абонентів Постачальника для оформлення Замовлення на надання Послуги, а так само мають право подати заяву (Замовлення) шляхом заповнення форми, яка розміщена на сайті http://dnepro.net/.

3.3. При підключенні до Послуг Абонент зобов'язується мати в наявності необхідне для надання Послуг Обладнання, на якому встановлено відповідний (і) програмний (і) продукт (и).

3.4. Надання послуг Постачальником починається після внесення оплати Абонентом відповідно до вибраного тарифного плану та виконання Постачальником робіт по підключенню.

3.5. З метою підключення до Послуги, Абоненту надаються Аутентифікаційні дані.

3.6. Постачальник має право в односторонньому порядку змінювати умови даного Договору і його Додатків, в тому числі вводити нові Додатки до Договору, публікуючи повідомлення про такі зміни на сайті http://dnepro.net/ не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до вступу змін в силу, а про зміни цін на Послуги, не пізніше ніж за 20 (двадцять) календарних днів до їх застосування. Такий спосіб - є належним повідомленням Абонента. Також з текстом діючого Договору можливо ознайомитись у відділах обслуговування абонентів. У разі будь-якої зміни умов договору, Постачальник одночасно інформує Абонентів про право розірвати договір без додаткових витрат, якщо вони не погоджуються на змінені умови. Право на розірвання договору про надання Послуг здійснюється протягом семи календарних днів після такого повідомлення.

3.7. Постачальник має право направляти Абоненту будь-які повідомлення та сповіщення, публікуючи їх на сайті http://dnepro.net/, Такий порядок повідомлення та сповіщення визнається належним, незалежно від факту його прочитання Абонентом.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Постачальник зобов'язується:

4.1.1. Надавати Абоненту Послуги відповідно до умов цього Договору та Додатків до нього, з урахуванням вимог чинного законодавства України.

4.1.2. Надавати Абоненту Послуги безперервно, крім часу усунення аварійних ситуацій, відмови роботи обладнання, проведення планових профілактичних робіт, а також обставин непереборної сили, що призвели до неможливості надання Послуг (розділ 7 цього Договору).

4.1.3 Своєчасно зараховувати кошти, внесені на Особовий рахунок Абонента відповідно до порядку, визначеного Додатком 5 (Порядок розрахунків) до цього Договору.

4.1.4. Надавати Абоненту можливість доступу до Особистого кабінету в період дії Договору.

4.1.5. Надавати консультації Абоненту з усіх питань, що стосуються надання Послуг, за телефонами, номери яких вказані в Додатку 6.

4.1.6. Не розголошувати відомості про Абонента, за винятком випадків прямо передбачених чинним законодавством України.

4.1.7. Усувати несправності, що перешкоджають користуванню Послугами в терміни, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

4.1.8. При наданні Послуг Постачальник зобов'язується дотримуватися технологічних норм, встановлених відповідно до вибраного тарифного плану.

4.1.9. Додаткові права та обов'язки Сторін можуть бути встановлені в Додатках до цього Договору.

4.2. Постачальник має право:

4.2.1. Проводити планові профілактичні роботи і роботи по усуненню недоліків в Мережі, які можуть привести до тимчасового призупинення надання Абоненту Послуг.

4.2.2. Заблокувати надання Послуг за порушення Абонентом умов Договору.

4.2.3. Провести автоматичну зупинку обслуговування відповідно до умов цього Договору.

4.2.4. При виявленні виникнення вірусної активності на комп'ютері Абонента, відключити Абонента від Мережі і підключити тільки після проведення необхідних заходів по її видаленню з комп'ютера (ів) Абонента самим Абонентом або Постачальником відповідно до Додатку 1 (Перелік послуг і тарифи).

4.2.5. Направляти на адресу Абонента SMS повідомлення, пов'язані з наданням послуг за Договором, а також SMS повідомлення рекламного або інформаційного характеру, що стосуються проведення Постачальником різних акцій і заходів.

4.2.6. Постачальник має право розірвати Договір з Абонентом, в односторонньому порядку, повідомивши Абонента не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до дати розірвання в разі порушення Абонентом умов даного Договору або відповідно до вимог чинного законодавства.

4.2.7. У разі використання Абонентом безкоштовного, пільгового або акційного періоду користування Послугами з наступною відмовою від оплатного користування Послугою, Постачальник має право списати з рахунку Абонента оплату за період безкоштовного користування Послугою відповідно до вибраного тарифу і «Прейскурантом послуг» (Додаток 1).

4.2.8. У разі виникнення заборгованості Абонента за будь-якою з його адрес (приміщень) отримання Послуг, в тому числі і за адресами, за якими надання послуг припинено, за отримане від Постачальника обладнання, в тому числі в оренду, Постачальник має право списати грошові коштів з Особового рахунку Абонента в рахунок погашення заборгованості, незалежно від призначення платежів та без згоди (розпорядження, підтвердження) Абонента на те і без додаткового його повідомлення. Інформація про суму списання платежу вказується в Особистому кабінеті.

4.2.9. Постачальник має право проводити акції, зокрема, здійснювати безкоштовне, пільгове або акційне підключення тощо. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення або розуміння Абонентом умов акції, будь-яких спірних питань, остаточне рішення приймає Постачальник. При цьому рішення Постачальника є остаточним і не підлягає оскарженню. Постачальник залишає за собою право змінювати умови, терміни проведення акції, припинити чи скасувати проведення акції, якщо за будь-якої причини будь-який аспект акції не може бути реалізований так, як це було заплановано, або з будь-якої іншої причини, яка перебуває за межами контролю Постачальника.

4.3. Абонент зобов'язується:

4.3.1. Виконувати вимоги цього Договору та Додатків до нього, використовувати Послуги, виключно, в особистих некомерційних цілях, зокрема, не використовувати Послугу та кінцеве (термінальне) обладнання будь-яким способом для будь-яких комерційних цілей, у тому числі і шляхом їх надання/перепродажу третім особам (комерційне використання Послуги - є підставою для розірвання Договору).

4.3.2. Використовувати кінцеве (термінальне) обладнання, що має документ про відповідність;

4.3.3. Не допускати використання кінцевого (термінального) обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку;

4.3.4. Не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації електронних комунікаційних мереж, підтримки цілісності та взаємодії електронних комунікаційних мереж, захисту інформаційної безпеки електронних комунікаційних мереж, електромагнітної сумісності радіообладнання, ускладнювати чи унеможливлювати надання послуг іншим кінцевим користувачам;

4.3.5. Не здійснювати несанкціонованого втручання в роботу та/або використання електронної комунікаційної мережі, що спричинило або може спричинити збитки чи інші загрози майновим інтересам постачальників електронних комунікаційних послуг, інших кінцевих користувачів, третіх осіб;

4.3.6. Надавати Постачальнику електронних комунікаційних послуг свої достовірні дані для системи обліку та виконувати умови договору про надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі, своєчасно оплачувати електронні комунікаційні послуги. Негайно сповіщати Постачальника про зміну контактного номеру телефону.

4.3.7. У разі необхідності (на пропозицію представника Постачальника), підписати документи, що підтверджують отримання Послуг або обладнання. При цьому, будь-яка особа, яка надала представникам Постачальника доступ в приміщення до місця розміщення Обладнання Абонента і підписала зазначені вище документи, вважається уповноваженою на це Абонентом за відсутності спеціального письмового доручення (довіреності).

4.3.8. Забезпечувати доступ фахівців Постачальника в приміщення (в тому числі технічні та допоміжні) до місця розміщення Обладнання Абонента і Постачальника для проведення робіт по підключенню до Послуг, подальшого технічного обслуговування, а також, в разі проведення планових або ремонтних робіт. Надати можливість для безперешкодного проведення монтажних, пусконалагоджувальних, ремонтних та інших робіт.

4.3.9. Надавати спеціалісту Постачальника інформацію про місця кріплення коробів або прокладки кабелю. При цьому Постачальник не несе відповідальності перед Абонентом і третіми особами в разі порушення функціонування систем забезпечення і комунікацій в приміщенні Абонента.

4.3.10. Оплачувати замовлені та отримані електронні комунікаційні послуги, у тому числі абонентську плату та вартість пакетів послуг. Підтримувати позитивний Баланс Особового рахунку, оплачуючи Послуги Постачальника в порядку передбаченому цим Договором та Додатками до нього.

4.3.11. Регулярно, але не менше одного разу на сім днів, перевіряти наявність повідомлень Постачальника на сайті (http://dnepro.net/) та в Особистому кабінеті.

4.3.12. Негайно сповіщати Постачальника про всі випадки перерв зв'язку в наданих Абоненту Послуг.

4.3.13. Забезпечити збереження Обладнання Постачальника, яке встановлене у Абонента.

4.3.14. Забезпечити електроживлення Обладнання, що використовується для надання Послуг.

4.3.15. Оплатити в повному обсязі вартість виконаних робіт по підключенню до Послуги у разі відмови Абонента від Послуги, за умови, що здійснювалося безкоштовне, пільгове або акційне підключення і Постачальником виконані роботи по забезпеченню можливості підключення Абонента до Послуги.

4.3.16. У разі закінчення терміну дії договору або його розірвання здійснити розрахунок в повному обсязі за отримані Послуги.

4.4. Абонент має право:

4.4.1. За умови позитивного Балансу особового рахунку змінити тарифний план.

4.4.2. Перевстановлювати самостійно програмне забезпечення для роботи з Мережею і переносити його на інші комп'ютери.

4.4.3. Отримувати статистику своєї роботи в Мережі за останній календарний місяць (або менше) через Особистий кабінет безкоштовно.

4.4.4. Отримувати розгорнуту статистику (яка передбачає розшифровку трафіку) своєї роботи в Мережі за останній календарний місяць в якості додаткової послуги з оплатою згідно з Додатком 1.

4.4.5. Скористатися послугою - «Відкладений платіж», за умови, що Абонент має заборгованість, яка не перевищує розміру щомісячної абонплати.

4.4.6. Відмовитися від направлення на свою адресу SMS повідомлень, пов'язаних з наданням послуг Постачальником за цим Договором, а також SMS повідомлення рекламного або інформаційного характеру, що стосуються проведення Постачальником різних акцій і заходів шляхом подання письмової заяви Постачальнику.

4.4.7. Абонент має право на розірвання Договору в односторонньому порядку, попередивши Постачальника, шляхом подання письмової заяви не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до дати розірвання.

4.4.8. На безоплатне отримання від Постачальника Послуг вичерпної інформації щодо змісту, якості, вартості та порядку надання електронних комунікаційних послуг.

4.4.9. На повернення від Постачальника електронних комунікаційних послуг невикористаної частки коштів у разі відмови від передплачених Послуг у випадках і порядку, визначених правилами надання і отримання цих послуг та цим договором.

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість Послуг та порядок їх оплати визначаються відповідно до Додатку 1 (Перелік послуг і тарифи), Додатком 4 (Порядок розрахунків) і іншими положеннями цього Договору.

5.2. Вартість додаткових послуг, сервісних і ремонтних робіт, вартість на матеріали і обладнання Постачальника вказана в Додатку 1 (Перелік послуг і тарифи) і оплачуються Абонентом.

5.3. Сторони зобов'язані самостійно і своєчасно оплачувати всі витрати, пов'язані з виконанням своїх зобов'язань за цим Договором.

5.4. Облік наданих Абоненту послуг ведеться сервером статистики Постачальника.

5.5. Ціна за даним Договором відповідає рівню звичайних цін. Сторони обізнані про ціни, що склалися на ринку.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Відповідальність Постачальника.

6.1.1. Постачальник несе відповідальність за виконання своїх зобов'язань за Договором відповідно до чинного законодавства України.

6.1.2. Постачальник не несе відповідальності за перерви в наданні Послуг у разі збоїв програмного забезпечення або обладнання, які не належать Постачальнику і не перебувають під його управлінням, а також перерви в наданні Послуг, викликані відсутністю (відключення тощо) електроживлення.

6.1.3. Постачальник не несе відповідальності за перерви в наданні Послуг, що виникли у зв'язку з проведенням робіт, необхідних для відновлення, підтримки працездатності та розвитку мережі, за умови повідомлення Абонента та/або проведення робіт в межах строків, встановлених в Додатку 3 (Умови надання послуг).

6.1.4. Постачальник не несе відповідальності за понесені Абонентом або третьою особою збитки, пов'язані з користуванням Абонентом Послуг, в тому числі в разі впливу комп'ютерних вірусів або надходження спаму. Абонент зобов'язаний самостійно вживати всіх необхідних заходів для антивірусного захисту і захисту від спаму.

6.1.5. Постачальник не несе відповідальність за можливі небажані для Абонента наслідки, що виникли внаслідок надання Абоненту телефонної консультації.

6.1.6. Постачальник не несе відповідальність за функціонування і доступність окремих сегментів Мережі. Постачальник не гарантує можливість інформаційного обміну з тими вузлами або серверами, які тимчасово або постійно недоступні через Мережу.

6.1.7. Постачальник не несе відповідальність за відсутність обліку авансового платежу Абонента на Особовому рахунку в разі ненадходження даного платежу на розрахунковий рахунок Постачальника, а також в разі неправильного або неповного зазначення Абонентом необхідних для обліку платежу даних.

6.1.8. Постачальник не несе відповідальність за протиправні дії Абонента і їх наслідки при користуванні Послугою.

6.1.9. Постачальник не несе відповідальність за наслідки використання Абонентом доступу до мережі Інтернет під час грози і її наближення (рекомендовано фізичне відключення кабелю).

6.1.10. Постачальник не несе відповідальності перед Абонентом за ненадання або неналежне надання Послуг у разі:

6.1.10.1. використання споживачем кінцевого обладнання, яке не відповідає вимогам законодавства, є несумісним з мережею Постачальника, або порушення вимог інструкції виробника з використання кінцевого обладнання;

6.1.10.2. несанкціонованого втручання в роботу телекомунікаційних мереж, пошкодження абонентської проводки або лінії, викрадення телекомунікаційного обладнання чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд;

6.1.10.3. дії непереборної сили (землетрус, повінь, ураган тощо);

6.1.10.4. вини споживача в інших випадках, встановлених законом.

6.1.11. Постачальник не несе відповідальності за зміст інформації, що передається телекомунікаційними мережами, технічними засобами телекомунікацій.

6.2. Відповідальність Абонента

6.2.1. Абонент несе відповідальність за всі дії, вчинені за допомогою використання Послуг, а також їх наслідки.

6.2.2. Абонент несе відповідальність за дотримання правил, викладених в Додатку 2 (розділ «Правила поведінки в мережі Інтернет»). У разі порушення зазначених Правил, Постачальник має право призупинити надання Послуг без повідомлення Абонента. Відновлення надання Послуг здійснюється на підставі письмової заяви Абонента, що містить інформацію про Абонента, факт порушення Правил та гарантії недопущення таких порушень в майбутньому. У разі ненадходження такої заяви протягом 7 (семи) днів після призупинення надання Послуг або повторного порушення, Постачальник має право відмовитися в односторонньому порядку від виконання Договору.

6.2.3. Абонент несе відповідальність за будь-які (в тому числі несанкціоновані) дії третіх осіб, що мали місце при використанні аутентифікаційних даних Абонента, а також їх наслідки.

6.2.4. Абонент несе відповідальність за збереження Обладнання Постачальника, яке встановлюється в квартирі Абонента або іншому приміщенні, встановленого там на вимогу Абонента в рамках надання Послуг. У разі припинення дії цього Договору або припинення надання Абоненту окремих Послуг (тягнуть за собою припинення користування Обладнанням, що встановлюються в приміщенні Абонента в рамках наданих Послуг) Абонент зобов'язаний повернути встановлене в його квартирі Обладнання в справному стані за адресою, вказаною в Додатку 6, в термін не пізніше 10 (десяти) днів з дати припинення дії цього Договору або припинення надання відповідної Послуги. У разі пошкодження Обладнання Постачальника або неповернення Обладнання в передбачений цим пунктом термін, Абонент відшкодовує повну вартість даного Обладнання протягом 10 (десяти) днів після отримання відповідної вимоги Постачальника або закінчення терміну для повернення Обладнання. Постачальник в зазначеному випадку має право списати вартість Обладнання з Особового рахунку Абонента для компенсації збитків Постачальника.

6.3. Сплата Абонентом штрафних санкцій, правомірне припинення чи скорочення Постачальником електронних комунікаційних послуг переліку електронних комунікаційних послуг, не звільняє Абонента від обов’язку оплатити в повному обсязі надані йому електронні комунікаційні послуги.

6.4. У разі виявлення факту пошкодження електронної комунікаційної мережі, в тому числі внаслідок використання кінцевого (термінального) обладнання, що сталося з вини Абонента, усі витрати Постачальника на усунення пошкодження, а також відшкодування інших збитків покладаються на Абонента за рішенням суду.

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо це невиконання стало наслідком забороняючих заходів держави, місцевих органів влади або обставин непереборної сили, в тому числі: стихійними лихами (землетрусу, повені і т.п.), пожежами, обставинами суспільного життя (воєнні дії, великомасштабні страйки, епідемії, аварії на енергопостачальних підприємствах, інженерних мережах і комунікаціях), нормативними актами органів державної влади та місцевого самоврядування, що перешкоджають виконанню зобов'язань по Договору і т.п.

7.2. Про настання, характер і припинення вищевказаних обставин, Сторони інформують одна одну протягом 5 (п'яти) днів з моменту їх настання або припинення. Постачальник розміщує відповідне повідомлення на сайті (http://dnepro.net/), а у разі неможливості такого розміщення, повідомлення здійснюється через засоби масової інформації або шляхом направлення рекомендованого листа.

7.3. У разі, коли обставини непереборної сили та його наслідки продовжують діяти більше 6 (шести) місяців, кожна зі Сторін може розірвати Договір в односторонньому порядку за умови попереднього повідомлення другої Сторони за Договором (за ініціативою Абонента Договір, може бути розірваний тільки у разі відсутності у нього заборгованості по оплаті).

7.4. За шкоду, заподіяну обладнанню Абонента природними явищами (ураган, штормовий вітер, блискавка, землетрус, повінь тощо), Постачальник відповідальності не несе.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1 Спірні питання, що виникають при виконанні цього Договору, вирішуються шляхом проведення переговорів або направленням Сторонами претензій в письмовій формі.

8.2. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань з надання Послуг Абонент може звернутися з письмовою претензією за адресами, вказаними в Додатку 6 (Інформація для Абонента).

8.3. Претензії з питань, пов'язаних з відмовою в наданні Послуг, несвоєчасним або неналежним виконанням зобов'язань, що випливають з цього Договору, пред'являються протягом 10 календарних днів після закінчення звітного місяця. При цьому, до претензії повинні додаватися необхідні для розгляду по суті претензії документи, із зазначенням відомостей про невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, а у разі пред'явлення претензії про відшкодування збитку - про факт та розмір заподіяного збитку.

8.4. Претензії розглядаються Постачальником в термін не більше 30 (тридцяти) днів з дати реєстрації претензії і задовольняються не раніше закінчення даного терміну.

8.5. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів, спори вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

8.6. Вирішення будь-яких суперечок або розбіжностей з третіми особами (голови Товариства співвласників багатоквартирних будинків, Житлово-будівельного кооперативу і т.д.), пов'язаних з наданням Послуг, покладаються на Абонента.

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ, ПІДСТАВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

9.1. Договір є безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством. Договір набуває чинності з моменту його акцепту Абонентом і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

9.2. Постачальник має право відмовитися від виконання зобов'язань за цим Договором, не відшкодовуючи при цьому збитки, які можуть виникнути у зв'язку з припиненням Договору, в наступних випадках:

9.2.1. Відповідно до п.3.6 п.4.2.6, п. 4.3.1, п.6.2.2, п.7.3. договору;

9.2.2. Надання Послуг може створити загрозу безпеці та обороноздатності держави, здоров'ю та безпеці людей, пошкодження майна;

9.2.3. Абонент використовує Послуги для будь-яких незаконних цілей, або ж отримує Послуги незаконним способом;

9.2.4. Після закінчення 3 (трьох) місяців з моменту відсутності активності Абонента.

9.3. Абонент має право на розірвання Договору в односторонньому порядку, попередивши Постачальника, шляхом подання письмової заяви не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до дати розірвання, при цьому, Абонент зобов'язаний здійснити оплату всіх Послуг, наданих Постачальником за цим Договором до дати припинення дії цього Договору.

9.4. Постачальник має право призупинити надання Послуг у випадках і порядку, передбачених цим Договором та Додатками до нього.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Приєднанням до цього Договору, Абонент підтверджує свою згоду Постачальнику на обробку його персональних даних, наданих Постачальнику в будь-якій формі (письмовій або усній), з метою виконання зобов'язань Сторін за цим Договором. Зокрема, з метою надання, одержання і здійснення розрахунків за телекомунікаційні послуги, що надаються за цим Договором, рекламних цілях і т.д.

10.2. Згода на обробку персональних даних Абонента, яка визначена в п. 10.1. цього Договору, діє протягом дії Договору та протягом п'яти наступних років після припинення його дії.

10.3. Приєднуючись до цього Договору, Абонент підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», про мету збору даних та про те, що його персональні дані передаються Постачальнику з метою виконання зобов'язань Сторін по цього Договору. Зокрема, з метою надання, одержання і здійснення розрахунків за телекомунікаційні послуги, що надаються за цим Договором.

10.4. Приєднуючись до цього Договору, Абонент дає згоду на те, що Постачальник має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам, в установленому законом порядку, без будь-яких додаткових повідомлень, не змінюючи при цьому мети їх обробки, зазначеної в п. 10.1 цього Договору.

10.5 Приєднуючись до цього Договору, Абонент підтверджує, що йому відомий і зрозумілий сенс його прав як суб'єкта персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

10.6. Погоджуючись з умовами цього Договору, Абонент, відповідно до ст.ст. 319, 382 Цивільного Кодексу України та на підставі взаємної згоди, надає Постачальнику право безкоштовного використання приміщень загального користування (сходові клітини, вестибюлі, комори, горища, підвали, шахти, інші технічні приміщення), опорних конструкції будинку, механічного, електричного та іншого обладнання за межами або всередині квартири, що належать Абоненту, для розміщення та подальшого обслуговування в них телекомунікаційних мереж, що належать Постачальнику.

10.7. Після приєднання до цього Договору, всі попередні документи по переговорам про його укладення, листування, договори, які так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають силу.

10.8. Не допускається передача Абонентом своїх прав і обов'язків за цим Договором третім особам без письмового погодження з Постачальником.

10.9. Постачальник надає абсолютний пріоритет всім повідомленням, що стосуються безпеки людського життя, проведення невідкладних заходів в області оборони, безпеки та охорони правопорядку в Україні.

10.10. Постачальник надає під час надзвичайних ситуацій уповноваженим на те державним органам право пріоритетного використання, а також зупинення Послуг, які надаються Постачальником.

10.11. Невід'ємною частиною цього Договору є наступні Додатки:

Додаток 1. Перелік послуг і тарифи.

Додаток 2. Опис послуг. Правила поведінки в мережі Інтернет.

Додаток 3. Умови надання послуг.

Додаток 4. Умови надання обладнання в оренду.

Додаток 5. Порядок розрахунків.

Додаток 6. Інформація для абонента.

Додаток 7. Бланк Замовлення. Згода повідомлення.