Договір

Публічний договір
Головна / Договір

Цей Договір набирає чинності з 15 квітня 2022 року

Затверджено наказом №1 від 04.04.2022

(В редакції від 20.05.2022р., підстава наказ №2 від 09.05.2022р.)

(В редакції від 01.01.2023р., підстава наказ №3 від 09.12.2022р.)

(В редакції від 01.10.2023р., підстава наказ №4 від 11.09.2023р.)

(В редакції від 01.11.2023р., підстава наказ №5 від 23.10.2023р.)

(В редакції від 01.12.2023р., підстава наказ №6 від 03.11.2023р.)

(В редакції від 01.01.2024р., підстава наказ №7 від 06.12.2023р.)

(В редакції від 25.03.2024р., підстава наказ №8 від 04.03.2024р.)

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг доступу до мережі Інтернет для фізичних осіб

Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпро.ТВ», іменоване надалі постачальник електронних комунікаційних послуг (скорочено - Постачальник), в особі директора Борисова Володимира Євгеновича, який діє на підставі Статуту, керуючись ст. 633, 634, 641, 642, 644 Цивільного кодексу України, публікує «Договір про надання послуг з доступу до мережі Інтернет для фізичних осіб» (далі - Договір), який є публічним Договором - офертою (пропозицією), на адресу необмеженого кола фізичних осіб (далі - Абонентів), які мають технічну можливість для доступу до мережі Інтернет.

1. ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Абонент - фізична особа. До Абонентів за цим Договором не відносяться, включаючи, але не обмежуючись: юридичні особи, фізичні особи - підприємці та самозайняті особи (наприклад: готелі, пансіонати, бізнес-центри, спортивно-оздоровчі центри і клуби, нічні клуби, ресторани, кафе, бари , інші розважальні заклади, комп'ютерні клуби, нотаріальні та адвокатські контори, магазини, приймальні депутатів, партій, громадських організацій, аптеки тощо), яким Постачальник надає послуги на умовах окремих договорів.

1.2. Абонентська плата - фіксований платіж, який встановлює Постачальник для Абонента за доступ в мережу Інтернет незалежно від факту отримання Послуги та який регулярно (щомісяця) оплачується Абонентом.

1.3. Аутентифікаційні дані - унікальний логін (або мережеве ім'я) (login), пароль (password), унікальний номер Особового рахунку присвоєні Абоненту Постачальником і використовуються для доступу в Особистий кабінет або до Послуг.

1.4. Баланс особового рахунку - стан особового рахунку, який характеризується як різниця між сумою, внесеною Абонентом на Особовий рахунок, і сумою, списаною Постачальником в оплату наданих послуг, робіт, переданої продукції.

1.5. Призупинення обслуговування - платна послуга, при якій відсутній доступ до Мережі і до локальних ресурсів та не відбувається списання грошових коштів за абонентське обслуговування, за винятком оплати за саме призупинення обслуговування.

1.6. Особовий рахунок (ОР) - інформація, яка знаходиться в Особистому кабінеті і містить дані про авансові платежі Абонента та суми грошових коштів, утриманих (списаних) з даних платежів, як оплата за цим Договором. Особовий рахунок має унікальний номер. Порядок списання грошових коштів з ОР встановлюється в Додатку 4 (Порядок розрахунків) до цього Договору.

1.7. Особистий кабінет - web-сторінка, розміщена на сайті http://customer.dnepro.net/, яка містить інформацію про обсяг отриманих Абонентом Послуг та поточний стан Особового рахунку. З даної сторінки Абонент здійснює управління Послугами.

1.8. Локальна мережа - комп'ютерна мережа Постачальника, що дозволяє обмінюватися даними між комп'ютерами Абонентів без виходу в Інтернет.

1.9. Локальні ресурси - це послуги, що надаються Абоненту за наявності позитивного балансу, крім доступу в Інтернет.

1.10. МАС-адреса - це унікальний ідентифікатор Абонентського обладнання в Телекомунікаційній мережі Постачальника (змінюється при заміні мережевого обладнання).

1.11. Електронна комунікаційна послуга - послуга, що полягає в прийманні та/або передачі інформації через електронні комунікаційні мережі, крім послуг з редакційним контролем змісту інформації, що передається за допомогою електронних комунікаційних мереж і послуг.

1.12. Надання Послуги електронних комунікацій (далі - Послуга) - це надання доступу в Мережу за допомогою підключення - прокладення кабелю від найближчого вузла мережі Постачальника до призначеного для користувача (кінцевого) обладнання (далі - Обладнання), яке розміщене в приміщенні Абонента, з подальшим налаштуванням стандартного, необхідного для надання Послуги, програмного забезпечення та (або) інші дії, спрямовані на надання Абоненту можливості отримання послуг доступу в Мережу, за умови позитивного балансу Особового рахунку - наявності на Особовому рахунку Абонента грошових коштів, у розмірі не менше ніж розмір Абонентської плати (щомісячного платежу згідно обраного тарифного плану, Додаток 1).

1.13. Розрахунковий період - період часу дорівнює одному календарному місяцю, починається о 00:01 год. першого числа місяця і закінчується о 23:59 год. останнього числа місяця.

1.14. Точка демаркації (зона відповідальності Постачальника) – ввід мережевого кабелю в приміщення/будинок Абонента.

1.15. Хибний виклик – виклик фахівця Постачальника із заявою про несправність послуг доступу до мережі Інтернет за фактичної відсутності такої несправності, або із причин, не пов’язаних із виконанням умов цього Договору, зокрема, але не виключно, необхідністю інсталяції, налагоджування додаткового програмного забезпечення Абонента, необхідністю підключення/відключення додаткового обладнання Абонента; у випадках, якщо швидкість доступу відповідає умовам Договору (у зоні відповідальності Постачальника – вводі мережевого кабелю в приміщення/будинок Абонента), у випадку неналежного самостійного підключення Абонентом додаткового обладнання, що впливає на надання (відсутність) Послуги, переключення Абонентом самостійно кабелю в інші порти з’єднання тощо. За хибний виклик нараховується додаткова плата у розмірі, який визначений у Додатку 1 (Перелік послуг і тарифи) до цього Договору.

1.16. Мережа - мережа передачі даних, яка є частиною всесвітньої інформаційної мережі, логічно пов'язаної єдиним адресним простором і яка базується на Internet - протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

1.17. Послуга доступу до мережі Інтернет - електронна комунікаційна послуга, що забезпечує доступ до мережі Інтернет і можливість логічного з’єднання з кінцевими точками мережі Інтернет незалежно від технології, що застосовується в електронній комунікаційній мережі, і кінцевого (термінального) обладнання, що використовується. Перелік послуг наведений в Додатку 1 (Перелік послуг і тарифи) до цього Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Постачальник підключає обладнання Абонента до Мережі (за допомогою підключення до домашньої мережі «Дніпро.ТВ») і надає йому платні Послуги з доступу в Мережу (далі - Послуги), які визначаються Замовленням на надання Послуги (далі - Замовлення) - форма наведена в Додатку 7, а Абонент приймає і оплачує їх, відповідно до умов даного Договору і Додатків до нього.

2.2. Абонент може скористатися додатковими послугами, сервісними та ремонтними роботами, які надаються Постачальником, перелік яких наводиться в Додатках 1, 3 та визначається Замовленням.

3. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ, ЗМІНИ ЙОГО УМОВ

3.1. Відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного Кодексу України у разі прийняття умов Договору та подачі заяви (Замовлення) про надання послуг, фізичні особи цим засвідчують своє бажання укласти Договір. Викладена дія і є прийняттям пропозиції (акцепт), і з цього моменту вони (фізичні особи) позначаються як Абоненти.

3.2. З метою укладення Договору фізичні особи звертаються до Постачальника в телефонному режимі або у відділи обслуговування абонентів Постачальника для оформлення Замовлення на надання Послуги, а так само мають право подати заяву (Замовлення) шляхом заповнення форми, яка розміщена на сайті http://dnepro.net/.

3.3. При підключенні до Послуг Абонент зобов'язується мати в наявності необхідне для надання Послуг Обладнання, на якому встановлено відповідний (і) програмний (і) продукт (и).

3.4. Надання послуг Постачальником починається після внесення оплати Абонентом відповідно до вибраного тарифного плану та виконання Постачальником робіт по підключенню.

3.5. З метою підключення до Послуги, Абоненту надаються Аутентифікаційні дані.

3.6. Постачальник має право в односторонньому порядку змінювати умови даного Договору і його Додатків, в тому числі вводити нові Додатки до Договору, публікуючи повідомлення про такі зміни на сайті http://dnepro.net/ не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до вступу змін в силу, а про зміни цін на Послуги, не пізніше ніж за 20 (двадцять) календарних днів до їх застосування. Такий спосіб - є належним повідомленням Абонента. Також з текстом діючого Договору можливо ознайомитись у відділах обслуговування абонентів. У разі будь-якої зміни умов договору, Постачальник одночасно інформує Абонентів про право розірвати договір без додаткових витрат, якщо вони не погоджуються на змінені умови. Право на розірвання договору про надання Послуг здійснюється протягом семи календарних днів після такого повідомлення.

3.7. Постачальник має право направляти Абоненту будь-які повідомлення та сповіщення, публікуючи їх на сайті http://dnepro.net/, Такий порядок повідомлення та сповіщення визнається належним, незалежно від факту його прочитання Абонентом.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Постачальник зобов'язується:

4.1.1. Надавати Абоненту Послуги відповідно до умов цього Договору та Додатків до нього, з урахуванням вимог чинного законодавства України.

4.1.2. Надавати Абоненту Послуги безперервно, крім часу усунення аварійних ситуацій, відмови роботи обладнання, проведення планових профілактичних робіт, а також обставин непереборної сили, що призвели до неможливості надання Послуг (розділ 7 цього Договору).

4.1.3 Своєчасно зараховувати кошти, внесені на Особовий рахунок Абонента відповідно до порядку, визначеного Додатком 5 (Порядок розрахунків) до цього Договору.

4.1.4. Надавати Абоненту можливість доступу до Особистого кабінету в період дії Договору.

4.1.5. Надавати консультації Абоненту з усіх питань, що стосуються надання Послуг, за телефонами, номери яких вказані в Додатку 6.

4.1.6. Не розголошувати відомості про Абонента, за винятком випадків прямо передбачених чинним законодавством України.

4.1.7. Усувати несправності, що перешкоджають користуванню Послугами в терміни, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

4.1.8. При наданні Послуг Постачальник зобов'язується дотримуватися технологічних норм, встановлених відповідно до вибраного тарифного плану.

4.1.9. Додаткові права та обов'язки Сторін можуть бути встановлені в Додатках до цього Договору.

4.2. Постачальник має право:

4.2.1. Проводити планові профілактичні роботи і роботи по усуненню недоліків в Мережі, які можуть привести до тимчасового призупинення надання Абоненту Послуг.

4.2.2. Заблокувати надання Послуг за порушення Абонентом умов Договору.

4.2.3. Провести автоматичну зупинку обслуговування відповідно до умов цього Договору.

4.2.4. При виявленні виникнення вірусної активності на комп'ютері Абонента, відключити Абонента від Мережі і підключити тільки після проведення необхідних заходів по її видаленню з комп'ютера (ів) Абонента самим Абонентом або Постачальником відповідно до Додатку 1 (Перелік послуг і тарифи).

4.2.5. Направляти на адресу Абонента SMS повідомлення, пов'язані з наданням послуг за Договором, а також SMS повідомлення рекламного або інформаційного характеру, що стосуються проведення Постачальником різних акцій і заходів.

4.2.6. Постачальник має право розірвати Договір з Абонентом, в односторонньому порядку, повідомивши Абонента не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до дати розірвання в разі порушення Абонентом умов даного Договору або відповідно до вимог чинного законодавства.

4.2.7. У разі використання Абонентом безкоштовного, пільгового або акційного періоду користування Послугами з наступною відмовою від оплатного користування Послугою, Постачальник має право списати з рахунку Абонента оплату за період безкоштовного користування Послугою відповідно до вибраного тарифу і «Прейскурантом послуг» (Додаток 1).

4.2.8. У разі виникнення заборгованості Абонента за будь-якою з його адрес (приміщень) отримання Послуг, в тому числі і за адресами, за якими надання послуг припинено, за отримане від Постачальника обладнання, в тому числі в оренду, Постачальник має право списати грошові коштів з Особового рахунку Абонента в рахунок погашення заборгованості, незалежно від призначення платежів та без згоди (розпорядження, підтвердження) Абонента на те і без додаткового його повідомлення. Інформація про суму списання платежу вказується в Особистому кабінеті.

4.2.9. Постачальник має право проводити акції, зокрема, здійснювати безкоштовне, пільгове або акційне підключення тощо. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення або розуміння Абонентом умов акції, будь-яких спірних питань, остаточне рішення приймає Постачальник. При цьому рішення Постачальника є остаточним і не підлягає оскарженню. Постачальник залишає за собою право змінювати умови, терміни проведення акції, припинити чи скасувати проведення акції, якщо за будь-якої причини будь-який аспект акції не може бути реалізований так, як це було заплановано, або з будь-якої іншої причини, яка перебуває за межами контролю Постачальника.

4.3. Абонент зобов'язується:

4.3.1. Виконувати вимоги цього Договору та Додатків до нього, використовувати Послуги, виключно, в особистих некомерційних цілях, зокрема, не використовувати Послугу та кінцеве (термінальне) обладнання будь-яким способом для будь-яких комерційних цілей, у тому числі і шляхом їх надання/перепродажу третім особам (комерційне використання Послуги - є підставою для розірвання Договору).

4.3.2. Використовувати кінцеве (термінальне) обладнання, що має документ про відповідність;

4.3.3. Не допускати використання кінцевого (термінального) обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку;

4.3.4. Не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації електронних комунікаційних мереж, підтримки цілісності та взаємодії електронних комунікаційних мереж, захисту інформаційної безпеки електронних комунікаційних мереж, електромагнітної сумісності радіообладнання, ускладнювати чи унеможливлювати надання послуг іншим кінцевим користувачам;

4.3.5. Не здійснювати несанкціонованого втручання в роботу та/або використання електронної комунікаційної мережі, що спричинило або може спричинити збитки чи інші загрози майновим інтересам постачальників електронних комунікаційних послуг, інших кінцевих користувачів, третіх осіб;

4.3.6. Надавати Постачальнику електронних комунікаційних послуг свої достовірні дані для системи обліку та виконувати умови договору про надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі, своєчасно оплачувати електронні комунікаційні послуги. Негайно сповіщати Постачальника про зміну контактного номеру телефону.

4.3.7. У разі необхідності (на пропозицію представника Постачальника), підписати документи, що підтверджують отримання Послуг або обладнання. При цьому, будь-яка особа, яка надала представникам Постачальника доступ в приміщення до місця розміщення Обладнання Абонента і підписала зазначені вище документи, вважається уповноваженою на це Абонентом за відсутності спеціального письмового доручення (довіреності).

4.3.8. Забезпечувати доступ фахівців Постачальника в приміщення (в тому числі технічні та допоміжні) до місця розміщення Обладнання Абонента і Постачальника для проведення робіт по підключенню до Послуг, подальшого технічного обслуговування, а також, в разі проведення планових або ремонтних робіт. Надати можливість для безперешкодного проведення монтажних, пусконалагоджувальних, ремонтних та інших робіт.

4.3.9. Надавати спеціалісту Постачальника інформацію про місця кріплення коробів або прокладки кабелю. При цьому Постачальник не несе відповідальності перед Абонентом і третіми особами в разі порушення функціонування систем забезпечення і комунікацій в приміщенні Абонента.

4.3.10. Оплачувати замовлені та отримані електронні комунікаційні послуги, у тому числі абонентську плату та вартість пакетів послуг. Підтримувати позитивний Баланс Особового рахунку, оплачуючи Послуги Постачальника в порядку передбаченому цим Договором та Додатками до нього.

4.3.11. Регулярно, але не менше одного разу на сім днів, перевіряти наявність повідомлень Постачальника на сайті (http://dnepro.net/) та в Особистому кабінеті.

4.3.12. Негайно сповіщати Постачальника про всі випадки перерв зв'язку в наданих Абоненту Послуг.

4.3.13. Забезпечити збереження Обладнання Постачальника, яке встановлене у Абонента.

4.3.14. Забезпечити електроживлення Обладнання, що використовується для надання Послуг.

4.3.15. Оплатити в повному обсязі вартість виконаних робіт по підключенню до Послуги у разі відмови Абонента від Послуги, за умови, що здійснювалося безкоштовне, пільгове або акційне підключення і Постачальником виконані роботи по забезпеченню можливості підключення Абонента до Послуги.

4.3.16. У разі закінчення терміну дії договору або його розірвання здійснити розрахунок в повному обсязі за отримані Послуги.

4.4. Абонент має право:

4.4.1. За умови позитивного Балансу особового рахунку змінити тарифний план.

4.4.2. Перевстановлювати самостійно програмне забезпечення для роботи з Мережею і переносити його на інші комп'ютери.

4.4.3. Отримувати статистику своєї роботи в Мережі за останній календарний місяць (або менше) через Особистий кабінет безкоштовно.

4.4.4. Отримувати розгорнуту статистику (яка передбачає розшифровку трафіку) своєї роботи в Мережі за останній календарний місяць в якості додаткової послуги з оплатою згідно з Додатком 1.

4.4.5. Скористатися послугою - «Відкладений платіж», за умови, що Абонент має заборгованість, яка не перевищує розміру щомісячної абонплати.

4.4.6. Відмовитися від направлення на свою адресу SMS повідомлень, пов'язаних з наданням послуг Постачальником за цим Договором, а також SMS повідомлення рекламного або інформаційного характеру, що стосуються проведення Постачальником різних акцій і заходів шляхом подання письмової заяви Постачальнику.

4.4.7. Абонент має право на розірвання Договору в односторонньому порядку, попередивши Постачальника, шляхом подання письмової заяви не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до дати розірвання.

4.4.8. На безоплатне отримання від Постачальника Послуг вичерпної інформації щодо змісту, якості, вартості та порядку надання електронних комунікаційних послуг.

4.4.9. На повернення від Постачальника електронних комунікаційних послуг невикористаної частки коштів у разі відмови від передплачених Послуг у випадках і порядку, визначених правилами надання і отримання цих послуг та цим договором.

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість Послуг та порядок їх оплати визначаються відповідно до Додатку 1 (Перелік послуг і тарифи), Додатком 4 (Порядок розрахунків) і іншими положеннями цього Договору.

5.2. Вартість додаткових послуг, сервісних і ремонтних робіт, вартість на матеріали і обладнання Постачальника вказана в Додатку 1 (Перелік послуг і тарифи) і оплачуються Абонентом.

5.3. Сторони зобов'язані самостійно і своєчасно оплачувати всі витрати, пов'язані з виконанням своїх зобов'язань за цим Договором.

5.4. Облік наданих Абоненту послуг ведеться сервером статистики Постачальника.

5.5. Ціна за даним Договором відповідає рівню звичайних цін. Сторони обізнані про ціни, що склалися на ринку.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Відповідальність Постачальника.

6.1.1. Постачальник несе відповідальність за виконання своїх зобов'язань за Договором відповідно до чинного законодавства України.

6.1.2. Постачальник не несе відповідальності за перерви в наданні Послуг у разі збоїв програмного забезпечення або обладнання, які не належать Постачальнику і не перебувають під його управлінням, а також перерви в наданні Послуг, викликані відмовою електроживлення.

6.1.3. Постачальник не несе відповідальності за перерви в наданні Послуг, що виникли у зв'язку з проведенням робіт, необхідних для відновлення, підтримки працездатності та розвитку мережі, за умови повідомлення Абонента та/або проведення робіт в межах строків, встановлених в Додатку 3 (Умови надання послуг).

6.1.4. Постачальник не несе відповідальності за понесені Абонентом або третьою особою збитки, пов'язані з користуванням Абонентом Послуг, в тому числі в разі впливу комп'ютерних вірусів або надходження спаму. Абонент зобов'язаний самостійно вживати всіх необхідних заходів для антивірусного захисту і захисту від спаму.

6.1.5. Постачальник не несе відповідальність за можливі небажані для Абонента наслідки, що виникли внаслідок надання Абоненту телефонної консультації.

6.1.6. Постачальник не несе відповідальність за функціонування і доступність окремих сегментів Мережі. Постачальник не гарантує можливість інформаційного обміну з тими вузлами або серверами, які тимчасово або постійно недоступні через Мережу.

6.1.7. Постачальник не несе відповідальність за відсутність обліку авансового платежу Абонента на Особовому рахунку в разі ненадходження даного платежу на розрахунковий рахунок Постачальника, а також в разі неправильного або неповного зазначення Абонентом необхідних для обліку платежу даних.

6.1.8. Постачальник не несе відповідальність за протиправні дії Абонента і їх наслідки при користуванні Послугою.

6.1.9. Постачальник не несе відповідальність за наслідки використання Абонентом доступу до мережі Інтернет під час грози і її наближення (рекомендовано фізичне відключення кабелю).

6.1.10. Постачальник не несе відповідальності перед Абонентом за ненадання або неналежне надання Послуг у разі:

6.1.10.1. використання споживачем кінцевого обладнання, яке не відповідає вимогам законодавства, є несумісним з мережею Постачальника, або порушення вимог інструкції виробника з використання кінцевого обладнання;

6.1.10.2. несанкціонованого втручання в роботу телекомунікаційних мереж, пошкодження абонентської проводки або лінії, викрадення телекомунікаційного обладнання чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд;

6.1.10.3. дії непереборної сили (землетрус, повінь, ураган тощо);

6.1.10.4. вини споживача в інших випадках, встановлених законом.

6.1.11. Постачальник не несе відповідальності за зміст інформації, що передається телекомунікаційними мережами, технічними засобами телекомунікацій.

6.2. Відповідальність Абонента

6.2.1. Абонент несе відповідальність за всі дії, вчинені за допомогою використання Послуг, а також їх наслідки.

6.2.2. Абонент несе відповідальність за дотримання правил, викладених в Додатку 2 (розділ «Правила поведінки в мережі Інтернет»). У разі порушення зазначених Правил, Постачальник має право призупинити надання Послуг без повідомлення Абонента. Відновлення надання Послуг здійснюється на підставі письмової заяви Абонента, що містить інформацію про Абонента, факт порушення Правил та гарантії недопущення таких порушень в майбутньому. У разі ненадходження такої заяви протягом 7 (семи) днів після призупинення надання Послуг або повторного порушення, Постачальник має право відмовитися в односторонньому порядку від виконання Договору.

6.2.3. Абонент несе відповідальність за будь-які (в тому числі несанкціоновані) дії третіх осіб, що мали місце при використанні аутентифікаційних даних Абонента, а також їх наслідки.

6.2.4. Абонент несе відповідальність за збереження Обладнання Постачальника, яке встановлюється в квартирі Абонента або іншому приміщенні, встановленого там на вимогу Абонента в рамках надання Послуг. У разі припинення дії цього Договору або припинення надання Абоненту окремих Послуг (тягнуть за собою припинення користування Обладнанням, що встановлюються в приміщенні Абонента в рамках наданих Послуг) Абонент зобов'язаний повернути встановлене в його квартирі Обладнання в справному стані за адресою, вказаною в Додатку 6, в термін не пізніше 10 (десяти) днів з дати припинення дії цього Договору або припинення надання відповідної Послуги. У разі пошкодження Обладнання Постачальника або неповернення Обладнання в передбачений цим пунктом термін, Абонент відшкодовує повну вартість даного Обладнання протягом 10 (десяти) днів після отримання відповідної вимоги Постачальника або закінчення терміну для повернення Обладнання. Постачальник в зазначеному випадку має право списати вартість Обладнання з Особового рахунку Абонента для компенсації збитків Постачальника.

6.3. Сплата Абонентом штрафних санкцій, правомірне припинення чи скорочення Постачальником електронних комунікаційних послуг переліку електронних комунікаційних послуг, не звільняє Абонента від обов’язку оплатити в повному обсязі надані йому електронні комунікаційні послуги.

6.4. У разі виявлення факту пошкодження електронної комунікаційної мережі, в тому числі внаслідок використання кінцевого (термінального) обладнання, що сталося з вини Абонента, усі витрати Постачальника на усунення пошкодження, а також відшкодування інших збитків покладаються на Абонента за рішенням суду.

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо це невиконання стало наслідком забороняючих заходів держави, місцевих органів влади або обставин непереборної сили, в тому числі: стихійними лихами (землетрусу, повені і т.п.), пожежами, обставинами суспільного життя (воєнні дії, великомасштабні страйки, епідемії, аварії на енергопостачальних підприємствах, інженерних мережах і комунікаціях), нормативними актами органів державної влади та місцевого самоврядування, що перешкоджають виконанню зобов'язань по Договору і т.п.

7.2. Про настання, характер і припинення вищевказаних обставин, Сторони інформують одна одну протягом 5 (п'яти) днів з моменту їх настання або припинення. Постачальник розміщує відповідне повідомлення на сайті (http://dnepro.net/), а у разі неможливості такого розміщення, повідомлення здійснюється через засоби масової інформації або шляхом направлення рекомендованого листа.

7.3. У разі, коли обставини непереборної сили та його наслідки продовжують діяти більше 6 (шести) місяців, кожна зі Сторін може розірвати Договір в односторонньому порядку за умови попереднього повідомлення другої Сторони за Договором (за ініціативою Абонента Договір, може бути розірваний тільки у разі відсутності у нього заборгованості по оплаті).

7.4. За шкоду, заподіяну обладнанню Абонента природними явищами (ураган, штормовий вітер, блискавка, землетрус, повінь тощо), Постачальник відповідальності не несе.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1 Спірні питання, що виникають при виконанні цього Договору, вирішуються шляхом проведення переговорів або направленням Сторонами претензій в письмовій формі.

8.2. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань з надання Послуг Абонент може звернутися з письмовою претензією за адресами, вказаними в Додатку 6 (Інформація для Абонента).

8.3. Претензії з питань, пов'язаних з відмовою в наданні Послуг, несвоєчасним або неналежним виконанням зобов'язань, що випливають з цього Договору, пред'являються протягом 10 календарних днів після закінчення звітного місяця. При цьому, до претензії повинні додаватися необхідні для розгляду по суті претензії документи, із зазначенням відомостей про невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, а у разі пред'явлення претензії про відшкодування збитку - про факт та розмір заподіяного збитку.

8.4. Претензії розглядаються Постачальником в термін не більше 30 (тридцяти) днів з дати реєстрації претензії і задовольняються не раніше закінчення даного терміну.

8.5. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів, спори вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

8.6. Вирішення будь-яких суперечок або розбіжностей з третіми особами (голови Товариства співвласників багатоквартирних будинків, Житлово-будівельного кооперативу і т.д.), пов'язаних з наданням Послуг, покладаються на Абонента.

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ, ПІДСТАВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

9.1. Договір є безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством. Договір набуває чинності з моменту його акцепту Абонентом і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

9.2. Постачальник має право відмовитися від виконання зобов'язань за цим Договором, не відшкодовуючи при цьому збитки, які можуть виникнути у зв'язку з припиненням Договору, в наступних випадках:

9.2.1. Відповідно до п.3.6 п.4.2.6, п. 4.3.1, п.6.2.2, п.7.3. договору;

9.2.2. Надання Послуг може створити загрозу безпеці та обороноздатності держави, здоров'ю та безпеці людей, пошкодження майна;

9.2.3. Абонент використовує Послуги для будь-яких незаконних цілей, або ж отримує Послуги незаконним способом;

9.2.4. Після закінчення 3 (трьох) місяців з моменту відсутності активності Абонента.

9.3. Абонент має право на розірвання Договору в односторонньому порядку, попередивши Постачальника, шляхом подання письмової заяви не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до дати розірвання, при цьому, Абонент зобов'язаний здійснити оплату всіх Послуг, наданих Постачальником за цим Договором до дати припинення дії цього Договору.

9.4. Постачальник має право призупинити надання Послуг у випадках і порядку, передбачених цим Договором та Додатками до нього.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Приєднанням до цього Договору, Абонент підтверджує свою згоду Постачальнику на обробку його персональних даних, наданих Постачальнику в будь-якій формі (письмовій або усній), з метою виконання зобов'язань Сторін за цим Договором. Зокрема, з метою надання, одержання і здійснення розрахунків за телекомунікаційні послуги, що надаються за цим Договором, рекламних цілях і т.д.

10.2. Згода на обробку персональних даних Абонента, яка визначена в п. 10.1. цього Договору, діє протягом дії Договору та протягом п'яти наступних років після припинення його дії.

10.3. Приєднуючись до цього Договору, Абонент підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», про мету збору даних та про те, що його персональні дані передаються Постачальнику з метою виконання зобов'язань Сторін по цього Договору. Зокрема, з метою надання, одержання і здійснення розрахунків за телекомунікаційні послуги, що надаються за цим Договором.

10.4. Приєднуючись до цього Договору, Абонент дає згоду на те, що Постачальник має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам, в установленому законом порядку, без будь-яких додаткових повідомлень, не змінюючи при цьому мети їх обробки, зазначеної в п. 10.1 цього Договору.

10.5 Приєднуючись до цього Договору, Абонент підтверджує, що йому відомий і зрозумілий сенс його прав як суб'єкта персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

10.6. Погоджуючись з умовами цього Договору, Абонент, відповідно до ст.ст. 319, 382 Цивільного Кодексу України та на підставі взаємної згоди, надає Постачальнику право безкоштовного використання приміщень загального користування (сходові клітини, вестибюлі, комори, горища, підвали, шахти, інші технічні приміщення), опорних конструкції будинку, механічного, електричного та іншого обладнання за межами або всередині квартири, що належать Абоненту, для розміщення та подальшого обслуговування в них телекомунікаційних мереж, що належать Постачальнику.

10.7. Після приєднання до цього Договору, всі попередні документи по переговорам про його укладення, листування, договори, які так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають силу.

10.8. Не допускається передача Абонентом своїх прав і обов'язків за цим Договором третім особам без письмового погодження з Постачальником.

10.9. Постачальник надає абсолютний пріоритет всім повідомленням, що стосуються безпеки людського життя, проведення невідкладних заходів в області оборони, безпеки та охорони правопорядку в Україні.

10.10. Постачальник надає під час надзвичайних ситуацій уповноваженим на те державним органам право пріоритетного використання, а також зупинення Послуг, які надаються Постачальником.

10.11. Невід'ємною частиною цього Договору є наступні Додатки:

Додаток 1. Перелік послуг і тарифи.

Додаток 2. Опис послуг. Правила поведінки в мережі Інтернет.

Додаток 3. Умови надання послуг.

Додаток 4. Умови надання обладнання в оренду.

Додаток 5. Порядок розрахунків.

Додаток 6. Інформація для абонента.

Додаток 7. Бланк Замовлення. Згода повідомлення.

Додаток 1

до Договору про надання послуг з доступу

до мережі Інтернет для фізичних осіб

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ І ТАРИФИ

1. ПОСЛУГИ ІНТЕРНЕТ

1.1. Тарифи Провайдера на послугу доступу до Інтернету в мережі «Дніпро.ТВ»

БЕЗЛІМІТНІ ТАРИФНІ ПЛАНИ НА ФІКСОВАНІЙ ШВИДКОСТІ


тариф Швидкість доступу, Мбіт / сек. Щомісячний платіж, грн.
М 30 150
L 100 180
М приватний 30 190
L приватний 100 230
М Pro 300 270
L Pro 1000 350

Тарифи не допускають підключення до мережі Інтернет більше одного комп'ютера (обладнання).

Для активації послуги Абонент зобов'язаний сплатити підключення по діючому тарифу та внести на рахунок суму в розмірі однієї щомісячної плати відповідно до вибраного тарифного плану.

Швидкості доступу доставки інформації до абонента (download) і відправки інформації від абонента (upload) не залежать одне від одного та є рівними між собою.

Заявлені значення швидкостей доступу належать до технічних параметрів надання послуги кінцевим користувачам і є максимально можливими.

Мінімальна швидкість передавання даних з/до мережі Інтернет, що знаходиться в зоні відповідальності Постачальника становить 64 кбіт/сек.

Середня швидкість передавання даних з/до мережі Інтернет, що знаходиться в зоні відповідальності Постачальника, для тарифних планів М та М приватний становить 15 Мбіт/сек., для тарифних планів L та L приватний становить 50 Мбіт/сек., для М Pro – 150 Мбіт/сек, для L Pro – 500 Мбіт/сек.

Максимальна швидкість передавання даних з/до мережі Інтернет, що знаходиться в зоні відповідальності Постачальника, визначається умовами обраного Абонентом тарифного плану.

Фактична швидкість доступу до мережі Інтернет ресурсів може відрізнятися і залежить від можливих обмежень кінцевих ресурсів, маршрутизації даних і можливостей Обладнання Абонента.

Абонентська плата не залежить від обсягу завантаженої / переданої інформації.

Список телеканалів на сайті - http://www.dnepro.tv

2. ПОСЛУГИ ТА СЕРВІСИ

2.1. Тарифи Постачальника на послуги і сервіси:

2.1.1. Підключення (за наявності технічної можливості та за виключенням оптоволоконного підключення) – вартість підключення складається з: прокладання оптоволоконного кабелю або «UTP5е» до квартири клієнта; оптоволоконного кабелю або «UTP5е» в квартирі/будинку (до 10 м); налаштування кінцевого обладнання Абонента;• комутації ethernet розетки або розетки під оптичне волокно; у разі підключення оптоволокном, надається оптичний патчкорд типу SC.

2.1.1.1. Мідне підключення для багатоквартирного будинку - 99,00 грн., при умові авансової передплати обраного тарифу не менше ніж за шість місяців – 1,00 грн. (пропозиція обмежена у часі). У разі дострокового розірвання договору, Абонент зобов’язаний сплатити вартість підключення та обладнання. Постачальник має право отримати вартість підключення та обладнання за рахунок внесеної Абонентом передплати.

2.1.1.2. Оптичне підключення – 999,00 грн., при умові авансової передплати обраного тарифу не менше ніж за дванадцять місяців – 1,00 грн. (пропозиція обмежена у часі). У разі дострокового розірвання договору, Абонент зобов’язаний сплатити вартість підключення та обладнання. Постачальник має право отримати вартість підключення та обладнання за рахунок внесеної Абонентом передплати.

2.1.1.3. Підключення за технологією GPON:

- для багатоквартирного будинку - 499,00 грн., при умові авансової передплати обраного тарифу не менше ніж за шість місяців – 1,00 грн. (пропозиція обмежена у часі);

- для приватного сектору - 999,00 грн., при умові авансової передплати обраного тарифу не менше ніж за дванадцять місяців – 1,00 грн. (пропозиція обмежена у часі).

У разі дострокового розірвання договору, Абонент зобов’язаний сплатити вартість підключення та обладнання. Постачальник має право отримати вартість підключення та обладнання за рахунок внесеної Абонентом передплати.

2.1.1.4. Прискорене підключення без черги (за умови наявності технічної можливості):

- мідне - 1499,00 грн.

- оптичне та за технологією GPON – 2499,00 грн.

2.1.2. Перехід на тариф з меншою абонплатою - 20 грн.

2.1.3. Переоформлення договору - 20 грн.

2.1.4. Активація реальної статичної IP адреси – 50 грн. за один календарний місяць, незалежно від дати активації.

2.1.4.1. Заміна статичної IP адреси, виділеної раніше - 150 грн.

2.1.5. Підключення пакету телевізійних програм в цифровій якості (при наявності технічної можливості):

2.1.5.1. базовий пакет до 70 каналів - 50 грн. на місяць, 20 грн. на місяць для Абонентів, які підключили послугу до 31.12.2023 року;

2.1.6. Призупинення обслуговування - 20 грн. за кожен місяць.

2.1.7. Доступ до Особистого кабінету - безкоштовний (не блокується при негативному балансі особового рахунку).

2.1.8. Виклик фахівця Постачальника у разі відсутності Послуг, падіння швидкості обміну даними тощо:

2.1.8.1. з вини Абонента (за точкою демаркації), а також хибний виклик – 150,00 грн. без урахування вартості робіт та матеріалів;

2.1.8.2. з вини Постачальника (до точки демаркації) - безкоштовно.

2.1.9. Налаштування WiFi роутера Абонента - 100,00 грн.

2.1.10. Налаштування WiFi роутера Постачальника, наданого в оренду Абоненту – 0,00 грн.

2.1.11.Налаштування SmartTV 200,00 грн.

2.1.12. Ремонт UTP кабелю в приміщенні Абонента (пошкодження лінії, заміна конектору або виготовлення патчкорду із кабелю замовника тощо) – 50,00 грн

2.1.13. Ремонт оптичного кабелю в приміщенні Абонента (за кожну оптичну зварку окремо) – 250,00 грн.

2.1.14. Монтаж короба за межами приміщенні Абонента (короб купується Абонентом окремо) - 10,00 грн/метр.

2.1.15. Буріння додаткового отвору – 100,00 грн.

2.1.16. Вартість ОНУ – 699,00 грн.

2.1.17. Оренда ОНУ, Медіаконвертора – 29,00 грн. за місяць, 1,00 грн. за місяць для Абонентів, які підключили Послугу до 31.12.2023 року;

2.1.18 Вартість Медіаконвертора – 850,00 грн.

2.1.19. Вартість некерованого комутатора (8 x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбіт/с) – 780,00 грн.

2.1.20. Заміна оптичного конвертора - 600,00 грн.

2.1.21. Заміна блоку живлення оптичного конвертора - 150,00 грн.

2.1.22. Послуга «відкладений платіж» - 1 грн.

2.1.23. Роздруківки потоків даних, що входять до Абонента, за один місяць - 100 грн.

2.1.24. Повторне підключення (за умови збереження абонентської лінії від попереднього підключення):

2.1.24.1. Мідне - 99,00 грн. або при умові авансової передплати обраного тарифу не менше ніж за три місяці – 1,00 грн.

2.1.24.2. За технологією GPON:

- для багатоквартирного будинку - 299,00 грн. або при умові авансової передплати обраного тарифу не менше ніж за три місяці – 1,00 грн.;

- для приватного сектору - 499,00 грн. або при умові авансової передплати обраного тарифу не менше ніж за шість місяців – 1,00 грн.

2.1.24.3. Оптичне - 499,00 грн. або при умові авансової передплати обраного тарифу не менше ніж за шість місяців – 1,00 грн.

2.1.25. Вартість WiFi роутера – 1600,00 грн.

2.1.26. Оренда WiFi роутера – 49,00 грн. за місяць.

Додаток 2

до Договору про надання послуг з доступу

до мережі Інтернет для фізичних осіб

 

ОПИС ПОСЛУГ. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ.

1. ОПИС ПОСЛУГИ

1.1. Послуга надається з використанням мережі передачі даних Постачальника. Доступ до Послуги забезпечується із застосуванням організованих Постачальником цифрових каналів зв'язку. Цифрові канали зв'язку передачі даних організовуються за технологією Ethernet з використанням кабельних мереж.

1.2. Технічна швидкість на організованому за технологією Ethernet каналі становить 10/100 Мбіт / с. Реальна швидкість обміну даними залежить від обраного тарифного плану, стану мереж передачі даних інших операторів зв'язку, а також серверів, з якими Абонент здійснює обмін даними. Показники якості послуг передачі даних, доступу до мережі Інтернет затверджені наказом Адміністрації державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України №803 від 28.12.2012.    

1.3. При підключенні Абонент вносить авансовий платіж за перший місяць отримання Послуги і суму, еквівалентну вартості підключення за обраним тарифним планом.

2. ДОДАТКОВІ УМОВИ

2.1. Первісне налаштування Постачальником комп'ютера Абонента в рамках робіт щодо забезпечення можливості підключення Абонента до Послуги включає в себе налаштування обладнання та клієнтського програмного забезпечення, в рамках ліцензійних операційних систем MS Windows тощо. Налаштування клієнтського програмного забезпечення в рамках інших операційних систем Постачальник не гарантує.

2.2. Постачальник не гарантує стабільність роботи неліцензійного програмного забезпечення і не несе відповідальності за збереження налаштувань і персональних даних.

3. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

3.1. Загальні положення

3.1.1. Проявляючи турботу про всіх абонентів мережі і надаючи високоякісні послуги передачі даних і послуги телематичних служб, Постачальник цінує свою репутацію і вводить правила, обов'язкові для Абонента при використанні послуг в мережі Інтернет, які відповідають загальновизнаним нормам роботи в мережі Інтернет (далі «Мережа»).

3.1.2. Мережа Інтернет є глобальним об'єднанням комп'ютерних мереж та інформаційних ресурсів, що належать безлічі різних людей і організацій.

3.1.3. Основне положення цих норм таке: правила використання будь-яких ресурсів мережі Інтернет (від поштової скриньки до каналу зв'язку) визначають власники цих ресурсів, і лише вони. Правила використання ресурсів, або посилання на них, публікуються власниками або адміністраторами цих ресурсів і є обов'язковими до виконання всіма користувачами цих ресурсів.

3.1.4. Відповідно до цього положення, будь-які дії Абонента, що викликають обґрунтовані скарги адміністрації інших мереж, інформаційних і технічних ресурсів, які доводять порушення правил користування відповідними ресурсами, неприпустимі і є порушенням умов цього Додатку.

3.2. Зобов'язання Абонента

3.2.1. Не відправляти по Мережі інформацію, яка суперечить українському, а також міжнародному законодавству;

3.2.2. Не використовувати Мережу для поширення матеріалів, що ображають людську гідність, пропагандуючих насилля або екстремізм, розпалюють расову, національну чи релігійну ворожнечу, переслідують хуліганські або шахрайські цілі;

3.2.3. Не посилати, не публікувати, не передавати, чи не відтворювати і не поширювати будь-яким способом за допомогою Послуг програмне забезпечення або інші матеріали, повністю або частково захищені авторськими або іншими правами без дозволу власника або його повноважного представника;

3.2.4. Не використовувати для отримання Послуг обладнання та програмне забезпечення, яке не сертифіковане в Україні, належним чином і / або не має відповідної ліцензії.

3.2.5. Не використовувати Мережу для поширення непотрібної одержувачу інформації (створення або участі в мережевому шумі - "спам"). Зокрема, є неприпустимими такі дії:

3.2.5.1. Масове розсилання не погоджених попередньо електронних листів (mass mailing). Під масовим розсиланням мається на увазі як розсилка безлічі одержувачів, так і множинна розсилка одному одержувачу. Під електронними листами розуміються повідомлення електронної пошти, ICQ та інших подібних засобів особистого обміну інформацією.

3.2.5.2. Неузгоджена розсилка електронних листів рекламного, комерційного або агітаційного характеру, а також листів, що містять грубі і образливі вирази і пропозиції.

3.2.5.3. Розміщення в будь-якій конференції Usenet або іншій конференції, форумі або електронному списку розсилки статей, які не відповідають тематиці даної конференції або списку розсилки (off-topic). Тут і далі під конференцією розуміються телеконференції (групи новин) Usenet та інші конференції, форуми і електронні списки розсилки.

3.2.5.4. Розміщення в будь-якій конференції повідомлень рекламного, комерційного, агітаційного характеру, або повідомлень, що містять вкладені файли, окрім випадків, коли такі повідомлення явно дозволені правилами такої конференції, або їх розміщення було попередньо узгоджене з власниками чи адміністраторами такої конференції попередньо.

3.2.5.5. Використання власних або наданих інформаційних ресурсів (поштових скриньок, адрес електронної пошти, сторінок WWW і т.д.) як контактних координат при здійсненні кожного з вищеописаних дій, незалежно від того, з якої точки Мережі були вчинені ці дії.

3.2.5.6. Відправка електронних листів та інших повідомлень, що містять вкладені файли та / або мають значний обсяг, на сервера публічної пошти, такі як: gmail, outlook та інші, без попередньо отриманого дозволу адресата.

3.2.5.7. Не здійснювати спроби несанкціонованого доступу до ресурсів Мережі, не проводити або не брати участь в мережевих атаках і мережевому зломі, за винятком випадків, коли атака на мережевий ресурс проводиться з явного дозволу власника або адміністратора цього ресурсу. У тому числі не здійснювати:

3.2.5.7.1. Дії з метою зміни налаштування устаткування або програмного забезпечення Постачальника або інші дії, які можуть спричинити за собою збої в їхній роботі.

3.2.5.7.2. Дії, спрямовані на порушення нормального функціонування елементів Мережі (комп'ютерів, іншого обладнання або програмного забезпечення), що не належать Абоненту.

3.2.5.7.3. Дії, спрямовані на отримання несанкціонованого доступу, в тому числі привілейованого, до ресурсу Мережі (комп'ютера, іншого обладнання або інформаційного ресурсу), подальше використання такого доступу, а також знищення або модифікація програмного забезпечення або даних, що не належать Абоненту, без узгодження з власниками цього програмного забезпечення або даних, або адміністраторами даного інформаційного ресурсу. Під несанкціонованим доступом розуміється будь-який доступ способом, відмінним від передбаченого власником.

3.2.5.7.4. Передачу комп'ютерам або обладнанню Мережі безглуздої або непотрібної інформації, що створює паразитне навантаження на ці комп'ютери або обладнання, а також проміжні ділянки мережі, в обсягах, що перевищують мінімально необхідні для перевірки зв'язності мереж і доступності окремих її елементів.

3.2.6. Не допускати фальсифікації інформації, якщо від Абонента вимагається надання інформації, що ідентифікує його при доступі до Мережі. У тому числі не допускати:

3.2.6.1. Використання ідентифікаційних даних (імен, адрес, телефонів і т.п.) третіх осіб, крім випадків, коли ці особи уповноважили Абонента на таке використання. У той же час, користувач повинен вжити заходів щодо запобігання використанню ресурсів Мережі третіми особами від його імені (забезпечити збереження паролів і інших кодів авторизованого доступу).

3.2.6.2. Фальсифікацію своєї IP-адреси, а також адрес, які використовуються в інших мережевих протоколах, при передачі даних в Інтернет.

3.2.6.3. Використання неіснуючих зворотних адрес при відправленні електронних листів і інших повідомлень, за винятком випадків, коли використання якого-небудь ресурсу Мережі в явній формі дозволяє анонімність.

3.2.6.4. Вжити належних заходів із такого налаштування своїх ресурсів, які б перешкоджали недобросовісному використанню цих ресурсів третіми особами, а також оперативно реагувати при виявленні випадків такого використання. Зокрема, Абоненту забороняється використання наступних налаштувань своїх ресурсів:

відкритий ретранслятор електронної пошти (SMTP-relay);

засоби, що дозволяють третім особам не авторизовано приховати джерело з'єднання (відкриті проксі-сервери і т.п.);

загальнодоступні широкомовні адреси локальних мереж.

Додаток 3

до Договору про надання послуг з доступу

до мережі Інтернет для фізичних осіб

 

УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ.

В даному Додатку до Договору регламентуються взаємовідносини між Провайдером і Абонентом при наданні Послуг.

1. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ПОСЛУГ

1.1. З метою оформлення Замовлення на надання послуг (Додаток 7 до Договору) Абонент оформляє заявку у відділах обслуговування абонентів. Абонент також може оформити Замовлення на надання послуг шляхом заповнення форми, яка розташована на сайті http://dnepro.net//.

1.2. При зверненні Абонента, представником Постачальника виконується перевірка технічної можливості підключення Послуг і стану його Особового рахунку (кредитний контроль) на наявність заборгованості по інших/раніше наданих Послугах «Дніпро.ТВ».

1.3. При оформленні Замовлення, Абонент обумовлює з представником Постачальника типи Послуг, тарифи, адреси надання Послуг та контактний телефон Абонента. Абонент надає Постачальнику паспорт, ідентифікаційний код і вносить на свій Особовий рахунок грошові кошти для оплати вартості підключення, одного повного місяця роботи за обраними тарифними планами, а також оплату додаткових послуг.  

2. ПОРЯДОК ПІДКЛЮЧЕННЯ

2.1. Постачальник протягом 60 робочих днів, а для оптоволоконного підключення не більше 100 робочих днів, з моменту оформлення Замовлення в відділі обслуговування абонентів, забезпечує підключення Абонента до Послуг, за умови надання безперешкодного доступу в приміщення (в тому числі технічні та допоміжні) до місця розміщення Обладнання Абонента і Постачальника для проведення робіт по підключенню до Послуг.        

2.2. Постачальник проводить підключення з використанням власних матеріалів (кабель, кріплення і т.д.) і обладнання (маршрутизатор, інше). Матеріали і обладнання належать Постачальнику, і є його власністю, в тому числі, встановлені в багатоквартирних будинках і призначені для обслуговування більше одного приміщення.

2.3. Датою початку надання Послуги є дата первинного виходу Абонента в Мережу за допомогою використання аутентифікаційних даних, привласнених Абоненту Постачальником.

2.4. Дата початку розрахункового періоду відповідає даті первинного виходу Абонента до Мережі за допомогою використання аутентифікаційних даних, привласнених Абоненту Постачальником.

2.5. За фактом початку надання Послуг з Особового рахунку Абонента списуються грошові кошти відповідно до Додатку 5 до Договору (Порядок розрахунків).

3. ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

3.1. Перерви в наданні Послуг, які виникли у зв'язку із проведенням робіт по відновленню / підтриманню працездатності і розвитку мережі, усуваються Постачальником відповідно до вимог чинного законодавства.

3.2. Про виконання капітальних, профілактичних чи інших робіт, які призведуть до тимчасового скорочення переліку Послуг або припинення їх надання, а також терміни відновлення надання послуг, Постачальник, не пізніше, ніж за десять робочих днів до початку їх виконання інформує Абонента через засоби масової інформації, в місцях продажу послуг та / або пунктах колективного користування, на своєму веб-сайті, через довідково-інформаційні, сервісні служби, в інший спосіб, що не суперечить законодавству.

3.3. У разі відсутності Послуг з вини Постачальника, виїзд фахівця забезпечується за рахунок Постачальника.

3.4. У разі якщо відсутність Послуги виникла з вини Абонента через: обрив кабелю всередині приміщення Абонента або на його земельній ділянці; виходу з ладу стандартної модульної розетки або встановленого обладнання в приміщенні Абонента; зміна мережевих параметрів комп'ютера Абонента, які спричинили за собою відсутність доступу до Послуги; нестабільної роботи / непрацездатності операційної системи на комп'ютері Абонента; пошкодження обладнання, встановленого Постачальником Абоненту; пошкодження коннектора (джека), цей перелік не є вичерпним, виїзд фахівця оплачується згідно з тарифами Додатку 1 до Договору (Перелік послуг і тарифи).

3.5. У разі, якщо несправність виникла внаслідок впливу на обладнання та / або кабель аномальних природних явищ, інших обставин непереборної сили, усунення такої несправності здійснюється Постачальником в термін до 30 календарних днів.

4. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ

4.1. Для підключення додаткових послуг Абонент звертається в довільній формі по телефону або через сайт Постачальника, із зазначенням П.І.Б., номеру Особового рахунку, найменуванням додаткової послуги, або активує додаткову послугу самостійно через сайт Постачальника або Особистий кабінет.

4.2. Фактичне користування Абонентом тією чи іншою послугою означає, що така послуга була замовлена.

4.3. За фактом початку надання додаткової послуги, з Особового рахунку Абонента списуються грошові кошти в сумі, зазначеній в Додатку 1 до Договору (Перелік послуг і тарифи).

4.4. Додаткові послуги надаються при позитивному балансі на Особовому рахунку Абонента.           

5. ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

5.1. Активація реальної статичної IP-адреси. Активацію Послуги можливо замовити самостійно через Особистий кабінет, телефоном або під час відвідування відділу обслуговування абонентів. Послуга активація реальної IP-адреси замовляється на один календарний місяць, після закінчення якого, Послуга пролонгується на кожний наступний календарний місяць без додаткового щомісячного замовлення та діє протягом строку дії цього Договору. Правило автоматичної пролонгації застосовується необмежену кількість разів. Відмова від послуги здійснюється Абонентом самостійно, у спосіб та порядку, які встановлені для активації цієї Послуги. При пролонгації Послуги, за абонентом зберігається реальна IP-адреса, яка була надана при активації. Вартість Послуги не залежить від дати активації і сплачується за повний календарний місяць. Послуга активується тільки при наявності на Особовому рахунку Абонента грошових коштів, у розмірі не менше ніж 50 грн. Оплата Послуги здійснюється шляхом списання грошових коштів з Особового рахунку Абонента.

5.2. Цифрове телебачення. Послуга підключення пакета телебачення в цифровій якості для перегляду телевізійних програм шляхом прямого підключення до комп'ютера (без додаткових пристроїв). Послуга надається тільки при наявності технічної можливості та коштів на ОР. Щоб скористатися послугою, необхідно повідомити про це Постачальнику по телефону або включити її в Особистому кабінеті. Послуга оплачується згідно з Додатком 1 до Договору (Перелік послуг і тарифи). Постачальник не несе відповідальність за наявність/якість послуги при підключенні Абонентом комп'ютера за допомогою додаткових пристроїв (роутер, маршрутизатор, свіч, Wi-Fi обладнання, тощо).

5.3. Відкладений платіж. Послуга дозволяє продовжувати користуватися Інтернетом, якщо у Абонента закінчилися кошти на рахунку. Послуга доступна Абонентам, які мають заборгованість, яка не перевищує розміру щомісячної абонплати. Послуга може бути активована не раніше ніж за три календарні дні до закінчення місяця і не пізніше, ніж за три календарні дні з початку місяця. Термін дії послуги - 7 календарних днів, протягом яких Абонент зобов'язаний внести повну абонентську плату за місяць згідно обраного тарифу та оплатити вартість самої послуги. Щоб скористатися послугою, необхідно включити її самостійно в Особистому кабінеті. Послуга оплачується згідно з Додатком 1 до Договору (Перелік послуг і тарифи).

5.4. Призупинення обслуговування. Протягом періоду дії послуги, доступ до мережі Інтернет буде обмежений, Абонентська плата на період дії послуги не нараховується. Призупинення обслуговування активується Абонентом самостійно через Особистий кабінет, у відділі обслуговування абонентів Постачальника або по телефону за усною заявою. Послуга активується тільки при наявності на Особовому рахунку Абонента грошових коштів, у розмірі не менше ніж розмір Абонентської плати (щомісячного платежу згідно обраного тарифного плану, Додаток 1) та вартості самої послуги у розмірі 20 грн. за кожен місяць. Послуга може бути використана один раз протягом Розрахункового періоду. Строк призупинення обслуговування визначається Абонентом самостійно, але не може перевищувати шести місяців поспіль. При активації Послуги, на баланс Абонента автоматично зараховується решта абонентської плати. Нарахування плати за користування Обладнанням (орендної плати) не призупиняється.

5.5. Прискорене підключення без черги. Підключення кабелю протягом 24 годин.

5.6. Надання обладнання в оренду. Умови надання обладнання в оренду викладені у Додатку 4 до цього Договору.

Додаток 4

до Договору про надання послуг з доступу

до мережі Інтернет для фізичних осіб

 

УМОВИ НАДАННЯ ОБЛАДНАННЯ В ОРЕНДУ.

 

В цьому Додатку до Договору регламентуються взаємовідносини між Постачальником і Абонентом щодо надання обладнання на умовах оренди при наданні послуг за Договором.

1. НАДАННЯ ОБЛАДНАННЯ В ОРЕНДУ

1.1. Постачальник передає Абоненту в тимчасове платне користування телекомунікаційне обладнання необхідне для отримання Послуг (далі – Обладнання), найменування, кількість, вартість тощо, якого визначаються у Акті прийому-передачі обладнання, а Абонент приймає у користування таке Обладнання, оплачує орендну плату за користування Обладнанням та зобов’язується його повернути на умовах цього Договору.

1.2. Передане в оренду Обладнання належить Постачальнику на праві власності, не перебуває у заставі або під арештом, не обтяжене правами третіх осіб, знаходиться в справному стані.

1.3. Обладнання передається Абоненту, виключно, для отримання телекомунікаційних послуг, які надаються Постачальником.

2. СТРОК ОРЕНДИ ОБЛАДНАННЯ ТА УМОВИ ПРИПИНЕННЯ.

2.1. Строк дії оренди обладнання розпочинається з моменту підписання Абонентом Акту прийому-передачі обладнання (приймання) та діє протягом строку дії Договору та/або до дати підписання Постачальником Акту приймання-передачі обладнання (повернення) обладнання з оренди. Абонент та Постачальник зобов’язуються скласти та підписати Акти прийому-передачі обладнання.

2.2. Оренда обладнання автоматично припиняється після розірвання Абонентом або Постачальником Публічного договору про надання послуг доступу до мережі Інтернет для фізичних осіб, при цьому Абонент зобов’язаний протягом трьох робочих днів повернути Обладнання Постачальнику.

2.3. У випадку несвоєчасної оплати Абонентом орендної плати (невнесення або неповне внесення плати за користування Обладнанням), телекомунікаційних послуг Постачальника строком більше ніж за 2 місяці, Постачальник має право відмовитися від виконання зобов'язань за цими умовами та припинити оренду в односторонньому порядку, не відшкодовуючи при цьому збитки, які можуть виникнути у зв'язку з її припиненням, письмово повідомивши про це Абонента не менш ніж за 7 (сім) календарних днів. Належним повідомленням про припинення оренди вважаться направлення Постачальником на адресу Абонента відповідного листа, незалежно від факту його отримання Абонентом.

3. УМОВИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Розмір плати за користування Обладнанням визначений у Додатку 1 до Договору (Перелік послуг і тарифи).

3.2. Нарахування орендної плати починається з дня підписання Акту прийому-передачі Обладнання в оренду. Нарахування орендної плати здійснюється автоматизовано за допомогою програмних засобів Постачальника.

3.3. Плата за користування Обладнанням нараховується за Розрахунковий період. Оплата за користування Обладнанням здійснюється шляхом списання грошових коштів з Особового рахунку Абонента.

3.4. У разі відсутності оплати від АБОНЕНТА за оренду обладнання, Постачальнику має право отримати вартість оренди Обладнання з коштів Особового рахунку Абонента, внесених АБОНЕНТОМ за будь-які Послуги Постачальника.

3.5. Постачальник має право в односторонньому порядку змінювати розмір плати за користування Обладнанням у випадку зміни ринкових цін, тарифів, індексу інфляції, змін у чинному законодавстві, а також в інших випадках, які можуть впливати на вартість оренди, попередивши про це Абонента згідно умов цього Договору.

4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Постачальник зобов'язується:

4.1.1. Передати Обладнання, передбачене цими Умовами, в справному стані, після перевірки Абонентом його працездатності, разом з упаковкою, технічною документацією, аксесуарами (комплектно).

4.1.2. Ознайомити Абонента з правилами технічної експлуатації Обладнання.

4.1.3. Надавати в період дії Договору консультаційну, інформаційну, технічну та іншу допомогу в цілях найбільш ефективного та безпечного використання Абонентом переданого йому Обладнання.

4.2. Абонент зобов'язується:

4.2.1. Використовувати Обладнання за його цільовим призначенням, дбайливо ставитися до нього, забезпечити належні умови зберігання та експлуатації, передбачені інструкцією до нього. Вжити всі необхідні заходи щодо забезпечення схоронності Обладнання. Нести ризики втрати і пошкодження Обладнання, а також всі види цивільно-правової відповідальності, які можуть виникнути у зв'язку з його використанням.

4.2.2. Нести витрати, які виникають у зв'язку з експлуатацією орендованого Обладнання, в тому числі оплату поточного ремонту, оплату експлуатаційних матеріалів, на електричну енергію тощо, підтримувати Обладнання в справному стані.

4.2.3. У разі пошкодження або втрати Обладнання, у безспірному порядку відшкодувати Постачальнику вартість Обладнання відповідно до Акту прийому-передачі обладнання.

4.2.4. Виконувати вимоги чинного законодавства України та інструкцій по експлуатації Обладнання, включаючи, але не обмежуючись вимогами пожежної безпеки, санітарних норм, дотримання температурного режиму і правил техніки безпеки.

4.2.5. Своєчасно та в повному обсязі вносити орендну плату.

4.2.6. Не передавати Обладнання та не надавати право користування Обладнанням третім особам.

4.2.7. Не підключати до Обладнання додаткові пристрої без письмового узгодження з Постачальником.

4.2.8. Повернути по Акту прийому-передачі Обладнання Постачальнику комплектно, у справному стані, з урахуванням нормального зносу, не пізніше трьох робочих днів після закінчення строку оренди або припинення дії цього Договору.

4.4. Витрати, пов’язані з поверненням та доставкою Обладнання, несе Абонент. Зазначений обов’язок поширюється на Абонента також у випадку дострокового розірвання Договору, як з ініціативи Абонента так і з ініціативи Постачальника.

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

5.1. Постачальник передає Абоненту Обладнання, зазначене в Акті прийому-передачі обладнання.

5.2. Передача (повернення) Обладнання здійснюється в упаковці наступної комплектації:

5.2.1. термінал абонентського доступу до мережі Інтернет, оптичний конвертер або інше обладнання – 1 одиниця;

5.2.2. Зовнішній блок живлення – 1 одиниця;

5.2.3. Інструкція – 1 одиниця;

5.2.4. Пакувальна коробка – 1 одиниця;

Зазначений комплект – є  Обладнанням, що передається в оренду Відсутність будь-якого найменування (п.п. 5.2.1-5.2.4) цієї комплектації вважається некомплектністю Обладнання. За повернення некомплектного Обладнання настає відповідальність згідно цих Умов.

5.3. Передача - прийом Обладнання Абоненту здійснюється представниками Постачальника.

5.4. Обладнання вважається переданим Абоненту у справному стані та комплектно з моменту підписання Сторонами Акту прийому-передачі обладнання. З дати підписання сторонами Акту передачі Обладнання в оренду всі ризики випадкового знищення, втрати чи пошкодження Обладнання або його складових частин несе Абонент.

5.5. Передача Обладнання в оренду не тягне за собою виникнення в Абонента права власності на Обладнання. Власником Обладнання залишається Постачальник.

5.6. Після закінчення терміну дії Договору або в разі його дострокового розірвання, Абонент зобов'язаний протягом трьох робочих днів, повернути Обладнання Постачальнику в справному стані та комплектно.

5.6.1. Повернення Обладнання здійснюється Абонентом своїми силами і за свій рахунок, шляхом передачі його представнику Постачальника за адресою: пр. Тараса Шевченка, 3-4, м. Кам’янське, Дніпропетровська область.

5.6.2. При прийманні Обладнання Постачальник, в присутності Абонента, проводить огляд і оцінку технічного стану та комплектності Обладнання на момент його повернення.

5.6.3. Якщо обладнання повертається Абонентом у забрудненому стані, Постачальник має право не приймати таке Обладнання до усунення Абонентом забруднення або отримати від Абонента (утримати з Особового рахунку Абонента) грошові кошти в рахунок компенсації витрат на чистку (приведення до належного стану) Обладнання - в розмірі 200,00 (двісті) грн.

5.7. Обладнання вважається переданим (повернутим) Постачальнику з моменту підписання Акту прийому-передачі обладнання.

5.8. У випадку непідписання Абонентом Акту приймання-передачі обладнання без вмотивованої відмови, Акт вважається підписаним у безспірному порядку.

5.9. Обладнання може бути викуплене Абонентом в порядку і на умовах, передбачених угодою сторін.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У разі порушення строків повернення Обладнання, встановленого в п. 5.6. цих Умов, Абонент у безспірному порядку сплачує Постачальнику штраф в розмірі 5% - від вартості непереданого Обладнання з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення.

6.2. У випадку порушення Абонентом строку повернення Обладнання, передбаченого п. 5.6. цього Договору, на 30 днів і більше або відмови від повернення Обладнання, Абонент у безспірному порядку сплачує Постачальнику штраф у двократному розмірі повної вартості Обладнання, яка визначена Актом прийому-передачі обладнання.

6.3. При передачі Абонентом Обладнання третім особам без згоди Постачальника, Абонент сплачує Постачальнику штраф в розмірі 500 грн.

6.4. Абонент несе відповідальність за втрату, некомплектність або пошкодження, а також за втрату товарного виду Обладнання, яке передане йому відповідно до цих Умов, у розмірі повної вартості Обладнання, яка визначена Актом прийому-передачі обладнання.

6.5. Постачальник не несе відповідальності за збитки будь-якого роду, понесені Абонентом внаслідок використання Обладнання.

6.6. Постачальник не несе відповідальність за наслідки зловживань Абонентом та третіми особами, які можуть виникнути при некоректному налаштуванні або недостатньому захисті Обладнання, переданого Абоненту.

 

ЗРАЗКОВА ФОРМА

 

АКТ

ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ОБЛАДНАННЯ

 

м. Кам’янське                                                                                                                             «____» ______________ 202 _ р.

 

На виконання умов Публічного договору про надання послуг доступу до мережі Інтернет для фізичних осіб, Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «ДНІПРО.ТВ», в особі директора Борисова Володимира Євгеновича, який діє на підставі Статуту, передало / прийняло (потрібне підкреслити), а  ________________________________________________________________, який (а) виступає за Договором Абонентом, прийняв (ла) / передав (ла) (потрібне підкреслити) наступне Обладнання:

 

Комплектація Обладнання

 

Серійний номер

Найменування

Кількість,од.

Вартість за одиницю, грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Сторони оглянули передане Обладнання, перевірили його працездатність, комплектність та констатували, що Обладнання знаходиться в справному стані і придатне для його використання відповідно до його конструктивного призначення.

1.2. Абонент ознайомлений з правилами та порядком використання Обладнання, умовами ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ про надання послуг доступу до мережі Інтернет для фізичних осіб, затвердженого наказом директора ТОВ «Дніпро.ТВ №1 від 04.04.2022 (зі змінами).

 

Від Постачальника

Від Абонента

 

Директор ТОВ «ДНІПРО.ТВ»

 

 

В.Є. Борисов

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 5

до Договору про надання послуг з доступу

до мережі Інтернет для фізичних осіб

 

ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

1. ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ АБОНЕНТОМ

1.1. Всі платежі за Договором здійснюються Абонентом шляхом внесення передоплати.

1.2. При оформленні Замовлення, Абонент вносить на свій Особовий рахунок грошові кошти для оплати вартості підключення, одного повного місяця роботи за обраними тарифними планами, а також оплату додаткових послуг.

1.3. Перелік і опис способів здійснення платежів Абонентом наведені на сайті Постачальника http://dnepro.net/

1.4. Всі платежі за Договором здійснюються в національній валюті України.

1.5. Розрахунковий період дорівнює одному календарному місяцю.

1.6. Оплата за Послуги здійснюється відповідно до умов Договору та положеннями чинного законодавства України.

2. ОБЛІК ПЛАТЕЖІВ НА ОСОБОВИЙ РАХУНОК

2.1. Особовий рахунок Абонента ведеться в національній валюті України.

2.2. Безготівкові платежі Абонента враховуються на Особовому рахунку тільки після отримання виписки з банку про надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.

3. ОПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ

3.1. Оплата Послуги здійснюється шляхом Списання грошових коштів з Особового рахунку. Облік наданих послуг і контроль за своєчасністю платежів, списання грошових коштів, проводяться автоматизовано за допомогою програмних засобів Постачальника.

3.2. Постачальник здійснює списання грошових коштів з Особового рахунку Абонента в обсязі наступних платежів:

- платіж за підключення Послуг, а також разові платежі за інсталяційні / ремонтні роботи, якщо це передбачено умовами відповідного Додатку до Договору;

- абонентська плата за Розрахунковий період (згідно з Додатком 1);

- вартість обслуговування мережі за Розрахунковий період, в разі призупинення обслуговування (згідно з Додатком 1);

- вартість виклику фахівця в межах міста в разі несправності послуги доступу в мережу Інтернет, яка виникла з вини Абонента (згідно з додатком 1);

- вартість інших послуг і сервісів (згідно з Додатком 1).

3.3. У разі якщо на дату щомісячного списання грошових коштів або внаслідок використання / активації Абонентом платних послуг і сервісів в будь-який період часу, Баланс Особового рахунку Абонента матиме / прийме негативне значення, надання послуг припиняється до моменту повного погашення Абонентом заборгованості, внесення повної абонентської плати, а також інших платежів, передбачених умовами Договору. Інформацію про дату та підстави списання грошових коштів, а також про їх переміщення можливо дізнатися через Особистий кабінет або по телефону .

3.4. Абонент має право внести передоплату за кілька розрахункових періодів.

3.5. На дату списання грошових коштів з Особового рахунку Абонента одночасно списуються Абонентська плата та інші періодичні платежі за все Послуги, на які підписаний Абонент, пропорційно зареєстрованому обсягом Послуг.

3.6. У разі якщо з вини Постачальника виникла перерва у наданні будь-якої Послуги на період часу більше 24 годин і про таку перерву Постачальник заздалегідь не повідомив Абонента через сайт http://dnepro.net/, Абонент має право на скорочення абонентської плати в наступному розрахунковому періоді відповідно до не поданої послуги. Для цього він повинен звернутися до відділу обслуговування абонентів Постачальника з письмовою заявою.

3.7. Послуги, надані Постачальником Абоненту протягом кожного звітного місяця, вважаються належним чином наданими Постачальником і прийнятими Абонентом, якщо протягом 10 календарних днів після закінчення звітного місяця Абонент не пред'явив письмову обґрунтовану претензію, що стосується обсягу і якості Послуг.

3.8. За час, протягом якого Послуги не надавалися з вини Абонента, абонентська плата та інші обов'язкові платежі нараховуються Абоненту в повному обсязі.

3.9. У разі проведення ремонтних, відновлювальних та інших робіт (в т.ч., але не виключно, проведення перевірки справності та працездатності Обладнання Абонента, електроживлення, програмного забезпечення, тощо) через виникнення не з вини Постачальника відсутності доступу в глобальну комп'ютерну мережу Інтернет та/або обмеження швидкості такого доступу, Абонент повинен сплатити Постачальнику вартість таких робіт на підставі відповідного Акту протягом дня, в якому складено такий Акт. У разі відсутності оплати від Абонента у визначений строк, Постачальник має право отримати вартість робіт за рахунок коштів, раніше внесених Абонентом на Особовий рахунок, а у разі недостатності або відсутності таких коштів, Постачальник має право зупинити надання Послуг.

3.10. Перехід Абонента на інший тарифний план (тариф) може бути реалізовано лише за допомогою зміни тарифного плану через Особистий кабінет або у відділах Постачальника. Зміна тарифу проводиться за умови наявності на Особовому рахунку Абонента суми, необхідної для оплати вартості переходу на інший тариф (якщо така оплата встановлена Постачальником). При зміні тарифного плану Постачальник здійснює відповідний перерахунок.

4. Інші умови

4.1. Абонент самостійно відстежує стан свого Особового рахунку в Особистому кабінеті на web-сайті:https://dnepro.net/

4.2. Якщо на момент припинення дії Договору Баланс Особового рахунку має негативне значення (заборгованість), то Абонент зобов’язаний протягом 10 (десяти) календарних днів після припинення дії Договору відшкодувати Провайдеру суму заборгованості в повному обсязі та безспірному порядку.

Додаток 6

до Договору про надання послуг з доступу

до мережі Інтернет для фізичних осіб

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБОНЕНТА

 

  1. Офіційна адреса Провайдера: 51900, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вулиця Звенигородська, будинок 32, квартира 46
  2. Адреса для листування: пр. Тараса Шевченка, 3-4, м. Кам’янське, 51931.
  3. Телефон технічної підтримки Провайдера: 58-88-88, +380931700797- багатоканальний, цілодобовий, E-mail: support@dnepro.net
  4. Інформація про адреси Web-сторінок на сервері Провайдера
  5. Постачальник зареєстрований в Реєстрі постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг за №1725, дата реєстрації повідомлення в НКРЗІ за статусом Постачальник – 28.09.2022 року.

 

Найменування (зміст) сторінки Адреса сторінки
Сторінка входу в Особистий кабінет https://customer.dnepro.net/
Діюча версія Договору та його додатків https://dnepro.net/ua/dogovor/
Загальноприйняті норми роботи в мережі Інтернет https://www.ofisp.org/documents/ofisp-008.html
Рекомендації Інтернет Корпорації з присвоєння імен та Адрес (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers — ICANN) Uniform Domain NameDispute Resolution Policy https://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm

Додаток 7

до Договору про надання послуг з доступу

до мережі Інтернет для фізичних осіб

 

ЗРАЗКОВА ФОРМА

Бланк замовлення

договір № ______ / ___ / ___ / Дата подачі заявки _____ / _________________ 2019 р

 

Прізвище
Ім’я
По батькові

Адреса підключення:______________________________________ будинок № .____ кв. № ____

 

Під’їзд № ______ поверх № _______ / ключ / домофон / кодовий замок _________.

 

Телефон мобільний (____) ___________ / (____) ___________

 

Обраний тарифний план ________________________

 

Попередній провайдер, послугами якого Ви користувалися:

Не було / КТБ + / Укртелеком / Мобільний / Інше /

 

Звідки дізналися про «Дніпро.ТВ»: / Знайомі / реклама / Інтернет /

 

Ідентифікаційний код
Паспорт

дата видачі паспорту ____ / _________ / ________ р

Громадянство ____________________

З умовами ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ про надання послуг доступу до мережі Інтернет для фізичних осіб (зі змінами на момент оформлення цього замовлення), затвердженого наказом директора ТОВ «Дніпро.ТВ» №4 від 04.04.2022 та який розміщений на офіційному сайті ТОВ «Дніпро.ТВ» за адресою: https://dnepro.net/dogovor/ , ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати _____________________.

(Підпис)

 

Зобов’язуюсь забезпечити електроживлення обладнання ТОВ «Дніпро.ТВ», яке використовується для надання Послуг _____________________.

(Підпис)


Згода-повідомлення

суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних

1. Даним документом ___________________________________________________________ (далі – Абонент), як суб’єкт персональних даних, згідно вимог частини 2 статті 12 Закону України «Про захист персональних даних», повідомляється про включення добровільно наданих ним ТОВ «Дніпро.ТВ» власних персональних даних до бази персональних даних ТОВ «Дніпро.ТВ».

Підписуючи даний документ Абонент, як суб’єкт персональних даних, дає свій добровільний та однозначний дозвіл на вчинення ТОВ «Дніпро.ТВ, як володільцем бази персональних даних, всіх дій, які, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», є обробкою його персональних даних у відповідності до сформульованої мети їх обробки.

2. Метою обробки добровільно наданих персональних даних є, відповідно до Закону України «Про телекомунікації», Цивільного Кодексу України, забезпечення реалізації правовідносин у сфері телекомунікаційних послуг, споживачем яких Абонент є або має намір стати.

3. Для досягнення мети обробки персональних даних ТОВ «Дніпро.ТВ» можуть бути включені наступні персональні дані: 1) паспортні дані; 2) місце проживання (перебування);3) ідентифікаційний номер фізичної особи (індивідуальний податковий номер); 4) контактний телефон.

4. У зв’язку з внесенням до бази даних ТОВ «Дніпро.ТВ» персональних даних, відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» Абонент має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

5. Абонент дає згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до бази персональних даних, виключно, з метою виконання зобов’язань ТОВ «Дніпро.ТВ» щодо надання послуг у сфері телекомунікації та у випадках визначених законом.

6. Абонент дає згоду на зберігання своїх персональних даних протягом строку, визначеного Законом України «Про телекомунікації».

7. Доступ третіх осіб до персональних даних Абонента, що включені до бази даних ТОВ «Дніпро.ТВ», дозволяється у випадку та порядку, передбачених законодавством України.

8. Абонент не вимагає здійснення повідомлення про передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до бази персональних даних, якщо така передача (поширення) відбувається, виключно, з метою надання йому (їй) ТОВ «Дніпро.ТВ» послуг у сфері телекомунікації.

9. Даний документ складено в двох примірниках, один з яких отримано Абонентом.

 

     __ /     __/   ___р..                                                                               ___________________________

     (дата)                                                 (підпис)                                                                   (ПІП)